Új Bölcsőde kialakítása Bácsalmáson

Támogató: Európai Unió
Kedvezményezett: Bácsalmás Város Önkormányzata
Szerződésszám: RRF-1.1.2-2021
Projektazonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00089
Támogatás összege: 800 000 000 Ft

Bácsalmás Város Önkormányzata — azonosulva az Európai Unió és Magyarország Kormánya vidékfejlesztési törekvéseivel – célul tűzte ki a település népességmegtartó és -vonzó képességének fejlesztését. A kijelölt szándékot új munkahelyek létesítésével, valamint a társuló, színvonalas feltételek és szolgáltatások megteremtésével kívánja megvalósítani.

A bölcsőde létrehozása erősíti a helyi humáninfrastruktúrát, hozzájárul a város családbarát arculatának kialakításához, ösztönzőleg hat a fiatalok, gyarapodásra vágyó családok gyermekvállalási szándékainak megvalósítására, lehetőséget biztosít a gyermekvállalás mellett a munkaerőpiaci belépésre, ill. visszatérésre, valamint a betelepülés vonzó feltételéül szolgál. Az intézményi ellátás keretében megvalósul a három éven aluli gyermekek készségeinek korai fejlesztése, kultúrhigiéniés szokások kialakítása. Az érzelmi fejlesztést és a szocializáció útján való elindulást támogató oktató- nevelő munka során biztosítottá válik az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés alapelve, hiszen a bölcsőde magas színvonalú, biztonságos és gyermekbarát környezetet nyújt mindazon gyermekek számára is, akiknek a szülői környezet ezeket a feltételeket nem tudja kellőképpen biztosítani. A bölcsődei férőhelyek bővítésével kielégítésre kerülnek a város-  és a városközeli lakosság igényei, valamint a kor követelményeinek megfelelő, szakmailag és műszakilag felkészült környezetben valósul meg a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés.

2022. március 30.

Intézményterület leválasztása

Március 29-én a Képviselő-testület fontos lépést tett a Bölcsőde fejlesztése érdekében. Az ülésen elfogadták a határozatot a 2371/1 helyrajzi számú zöldterületi telekről intézményterület leválasztására.

Ezen intézkedés célja az, hogy lehetővé tegye a Bölcsőde korszerűsítését és bővítését, ezáltal jobb ellátást nyújthassunk a város kisgyermekeinek és családjaiknak. A Bölcsőde fontos szerepet játszik a gyermekek nevelésében és gondozásában, és ezért kiemelt figyelmet fordítunk az intézmény fejlesztésére.

Az újonnan kijelölt intézményterület lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelő infrastruktúrát és környezetet teremtsünk a bölcsőde számára, és ezáltal javítsuk az ellátás minőségét és elérhetőségét. Az új területen történő fejlesztések lehetőséget nyújtanak az intézményi szolgáltatások bővítésére és a gyermekközpontú infrastruktúra kialakítására.


2022. június 8.

Elfogadásra került a beszámoló

A Képviselő-testület ülése során jóváhagyásra és elfogadásra került az RRF-1.1.2-21-2022-00089 kódszámú, „Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson” elnevezésű pályázati projekt szakmai tartalmáról, ütemezéséről és költségvetéséről szóló beszámoló. A beszámoló részletesen tárgyalja a pályázat szakmai részleteit és terveit, amelyek célja egy új bölcsőde létrehozása Bácsalmáson.

A szakmai tartalom részletesen bemutatja az új bölcsőde létrehozásának tervezett folyamatát és infrastrukturális kialakítását. Ebben szerepelnek az épület tervei, az intézmény kialakításához szükséges szakemberek, személyzet és eszközök meghatározása, valamint a gyermekközpontú szolgáltatások és programok kidolgozása. A dokumentum megfogalmazza az intézmény funkcionális követelményeit és azokat a minőségi szabványokat, amelyeknek meg kell felelni az ellátás magas szintű biztosítása érdekében.


2022. július 9.


2022. július 13.

Helyszín

2022. július 21.

Megtörtént a tervező iroda kiválasztása

A Bácsalmási Képviselő-testület az "Új bölcsőde kialakítása Bácsalmáson" elnevezésű pályázati projekt tervezői szolgáltatásának elvégzésére pályázatot írt ki, amelyen a legjobb árajánlatot figyelembe véve 12.000.000 Ft + ÁFA összegben kötött szerződést a Klingler Mérnöki Iroda Bt.-vel. A szerződés célja a tervezői szolgáltatások biztosítása, amelyek kulcsfontosságúak az új bölcsőde létrehozásának sikeres megvalósításához.

A Klingler Mérnöki Iroda Bt. olyan szakértői csapattal rendelkezik, amely széleskörű tapasztalattal és szaktudással bír az építészeti és infrastrukturális projektek tervezésében. A kiválasztás alapján bízunk benne, hogy a Klingler Mérnöki Iroda Bt. hozzájárul a bölcsőde modern, funkcionális és gyermekbarát kialakításához.

A tervezői szolgáltatások megbízása fontos lépés a projekt előrehaladásában. A Klingler Mérnöki Iroda Bt. felelős lesz az épület terveinek kidolgozásáért, figyelembe véve az intézmény funkcionális és biztonsági követelményeit, a környezetbarát megoldásokat, valamint a hatékony és költséghatékony infrastruktúra megtervezését.

A tervezői szerződésre szánt 12.000.000 Ft + ÁFA összeg a pályázat költségvetéséből kerül kifizetésre. Az új bölcsőde létrehozása érdekében meghatározott költségkeret biztosítja a szükséges forrásokat a tervezési folyamat hatékony lebonyolításához.

A Képviselő-testület jóváhagyta a tervezői szerződés tervezetét. Ezzel a tervezési folyamatok hamarosan megkezdődhetnek. A Bácsalmási lakosság és a helyi közösség részéről örömmel közöljük ezt a fejleményt, mivel az új bölcsőde létrehozása a települést a jelen és a jövő generációi számára teszi élhetőbbé.


2022. július 24.

Nyilvánosságbiztosítás

A Képviselő-testület a július 15-ei ülésen a projekt kommunikációs tervében meghatározott kötelező nyilvánosságbiztosítási, tájékoztatási feladatainak illetve a marketing feladatainak elvégzésére, a szükséges szolgáltató kiválasztására vonatkozóan három árajánlatot kér be három szervezettől, hogy a nyílt pályázati eljárás keretében kiválassza a feladatok elvégzéshez a megfelelő szolgáltatót.


2022. november 5.

Megtörtént a nyilvánosságbiztosításért felelős szolgáltató kiválasztása

Nyilvánosságbiztosítási és tájékoztatási tevékenységek, valamint marketing tevékenységek elvégzésére az Önkormányzat gondosan és átláthatóan folytatta le a vállalkozások kiválasztási folyamatát.

A kiválasztási folyamat során a benyújtott árajánlatok alapján választották ki a feladat elvgézésére a szolgáltatót.

A vállalkozási szerződések megkötése előtt részletes tárgyalásokat folytattak a kiválasztott vállalkozással annak érdekében, hogy minden feltételt és felelősséget világosan rögzítsenek. Testületi határozatot követően a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént, a vállalkozó megkezdte a szerződésben vállalt feladatainak teljesítését. Az aláírt szerződések tartalmazták a vállalt feladatait, határidőket és a szolgáltatások költségeit.

Az Önkormányzat örömmel jelenti, hogy az együttműködés sikeresen elindult, és bízunk abban, hogy az előre tervezett célok megvalósulása révén pozitív hatást gyakorol a Bácsalmási közösség életminőségére és fejlődésére. A projekt további folyamatáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk, és az elért eredményekről időszakosan beszámolunk a Képviselő-testületnek és a lakosságnak egyaránt.


2023. január 3.

Kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó

Bácsalmás Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás elvégzésére a legjobb árajánlat alapján a LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-vel  köt szerződést. A kifizetés forrása a pályázat költségvetéséből biztosított.


2023. március 5.

Látványtervek

2023. március 29.

Fontos fejlemény
 
A tervezési folyamatok sajnos váratlanul meghosszabbodtak a többlet tervezői feladatok miatt. Ennek eredményeként a projektmenedzsment egyedi kérelmet nyújtott be, melyben 3 hónappal kérte a pályázatban rögzített mérföldkő eltolását. Az intézkedés célja, hogy biztosítsák a magas minőségű és hatékony bölcsőde kialakítását a városban. A kérelem jelenleg folyamatban van, és a csapat minden tőle telhetőt megtesz, hogy az elképzeléseknek megfelelően valósuljon meg a beruházás.

2023. április 5.

Engedélyes tervek átadása és előrehaladás a tervezésben

Örömmel jelentjük, hogy sikeresen átadták az engedélyes terveket az Új Bölcsőde beruházásához. Az engedélyeztetési eljárás már megkezdődött, és a szakhatósági egyeztetések zajlanak. A tervező aktívan dolgozik a projekten, és várhatóan 3 hónap múlva befejezi a munkát, így rendelkezésünkre állnak az engedélyes terv és a kiviteli tervek.


2023. május 16.

Zajlanak az egyeztetések

A projektmenedzsment folyamatosan egyeztet a közreműködő szervezettel a projekt megvalósításával kapcsolatban. Az egyeztetések fókuszában elsősorban a pénzügyi kérdések állnak, különösen a likviditásmentes finanszírozás és a költségvetésben szereplő tételek arányos elosztása, hogy az építkezésre fordítható költségek kiegyensúlyozottabbak legyenek. Céljuk, hogy a projekt zavartalanul haladjon előre, és a költségvetési források hatékonyan és megfelelően legyenek felhasználva. A projektmenedzsment elkötelezett abban, hogy a beruházás sikeresen és eredményesen valósuljon meg a tervezett ütemterv szerint.


2023.

A mérföldkő sikeresen módosítva lett

Elfogadták a korábbi egyedi kérelem alapján benyújtott mérföldkő módosítást az új bölcsőde beruházásához. Ennek eredményeként a támogatási szerződésben módosult a támogatási előleg összege. Az önkormányzat a számlázás és szakmai beszámoló elfogadása után további előleget hívhat le, ami biztosítja az építkezéshez szükséges forrást. Nagy lépést tettünk előre a beruházás megvalósítása felé, és a továbbiakban is elkötelezettek vagyunk a siker érdekében.


2023. június 15.

Átadásra kerültek a kiviteli tervdokumentációk

A kiviteli tervdokumentációk és az árazatlan költségvetések sikeresen átadásra kerültek, így a projekt az új szakaszába lépett. Ezzel együtt elkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése. Az építési engedélyeztetési folyamat is lezárult, és az önkormányzat az építési engedéllyel rendelkezik. Ezáltal minden adott ahhoz, hogy az építkezés gördülékenyen és hatékonyan folytatódhasson.


2023. július 10.

Köszebeszerzési eljárás előkészítése

 

Kiemelkedő fontosságúak az egyeztetések a közbeszerzési eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, melynek becsült ideje megközelítőleg 150 nap. A 2024. december 31-i határidő teljesítése érdekében kulcsfontosságú, hogy a közbeszerzés sikeresen és érvényesen megtörténjen, ezért az előkészítő munkák kiemelt figyelmet kapnak, és együttműködünk a közbeszerzési tanácsadóval és a közreműködő szervezettel. Konzultálunk más projektek menedzsereivel is, hogy a legmegfelelőbb és legbiztonságosabb közbeszerzési eljárást alakítsuk ki. Célunk az, hogy év végére érvényes kiviteli engedéllyel rendelkezzünk, és sikeresen ütemezetten haladjon a beruházás, illetve a projekt előrehaladása..