Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége

Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége

TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004

Bácsalmás Város Önkormányzata a Helyi foglalkoztatási együttműködések című, TOP-5.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A projekt 2018. március 1 - 2021. október 31. között, összesen 44 hónapos időszakra terjed ki.

A projekt megvalósítói: Bácsalmás Város Önkormányzata, mint főpályázó és konzorciumvezető, a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület, pedig mint konzorciumi tagok.

A projekt 800 millió Ft támogatás igénybevételének segítségével a három járás foglalkoztatási és fejlesztési együttműködésének létrehozását tűzte ki célul. A projekt összköltségének legalább 70 százalékát közvetlen munkaerő-piaci fejlesztést eredményező és a célcsoporthoz köthető tevékenységre kell fordítani. A projekt szándéka a járási szintű partnerség kialakítása, megerősítése, fejlesztése, minél több szektor szereplőinek bevonásával. Fontos célkitűzés a párbeszéd és a bizalmi légkör kialakítása valamint az együttműködés kultúrájának megerősítése.

A három járás 24 települését érintő helyzetelemzésének elkészítése után, a járások foglalkoztatási stratégiájának megalkotása is kiemelt tevékenység.

További feladat az együttműködések szervezeti formájának megteremtése, mely partnerségi együttműködési megállapodás aláírásával, majd paktum szervezet felállításával tud megvalósulni. A projekt megvalósítása során létrehozásra kerül egy Paktum szervezet (Paktum Partnerek, Paktum Irányító Csoport, Paktum Döntéshozó Testület). A partnerségi megállapodások megalapozzák az alapvető és kiemelt célok megvalósítását melyek, a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása, a képzettségi és foglalkoztatási szint növelése, a partneri együttműködések erősítése, a képzések és munkaerő-igények összehangolása, és a szektorok közötti konkrét igényekre alapuló együttműködés. Létrejön egy Paktum iroda, mely működtetésének célja a munkavállalók és a vállalatok közötti kapcsolattartás, tanácsadói és információs pontként való funkcionálás.

Az elkészült stratégia (akciótervek) megalapozza a képzések és a foglalkoztatási támogatások nyújtását, az ezzel kapcsolatos feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, mint konzorciumi partner fogja végezni.

A Szenyorita Közhasznú Egyesület feladata a projekt megvalósítása során a célcsoportok felkutatásának elősegítése, valamint a képzésbe és a foglalkoztatásba bevont szereplők munkaerő-piaci mentorálása, programban tartása.

 

Események, dokumentumok


2018. május I Hírek - Bácsalmás

Bácsalmás Város Önkormányzata a Helyi foglalkoztatási együttműködések című, TOP-5.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A 800 millió Ft támogatás igénybevételével három járás; a Bácsalmási-, Jánoshalmi- és a Kiskunhalasi járások foglalkoztatási és fejlesztési együttműködésének létrehozása fog megvalósulni. A cél egy hatékony, járás szintű partnerség kialakítása, fejlesztése.


2018. május I Hírek - Bácsalmás

Aláírásra került a támogatói szerződés

A szerződés hatályba lépésének napja: 2018.05.16.


 

Letölthető dokumentumok:

 

Nyitó rendezvény:

A projekt nyitó rendezvényét és a Partnerségi Fórumot komoly szervező munkát követően 2018. 07.25-én tartottuk meg, érintve a Paktum egész területét, 3 járás 24 települését. Meghívott előadóink ismertették a Fórum résztvevőivel a Paktum legfontosabb céljait.

A rendezvény 2018.07.25-én valósult meg a Bácsalmási Kulturális Központban.


2018. július I Hírek - Bácsalmás

Nyitórendezvény

2018. július 25-én sor került a projekt nyitórendezvényére, melynek a Bácsalmási Kulturális Központ adott helyet.


Együttműködési megállapodás

Foglalkoztatási Paktum szervezeti tagok kiválasztása

A Paktum Szervezet létrehozását több hónapos egyeztető munka előzte meg. A szervező munkát 2018. május hónapban, a támogatási szerződés aláírását követően kezdtük meg és 2018. július 25-én, a Paktum Szervezet megalakulásával fejeztük be. A szervezet létrehozásához felkerestük a Paktum területén e témában releváns szereplőket: polgármestereket, kis-, közép és nagyvállalat vezetőket, járási hivatalok vezetőit, vállalkozásokkal foglalkozó érdekképviseleteket, kamarákat, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket, pénzintézet vezetőket, civil szervezetek és kisebbségi szervezetek vezetőit, egyházak vezető lelkészeit, szociális szféra intézményeinek vezetőit stb.

A Paktum Szervezet megalapítása széles körű társadalmi partnerséggel, helyi szereplők bevonásával került kialakításra. A Szervezet kialakításának módszere személyes felkeresés, beszélgetések, célok megfogalmazása, együttműködések kialakítása, problémák közös megfogalmazása alapján történt. A munkát és az aktív részvételt vállaló partnerek szándéknyilatkozatukkal fejezték ki együttműködő szándékukat. 26 tag nyilatkozata készült el arra vonatkozóan, hogy részt kívánnak venni és irányító szerepet vállalnak a Paktum munkájában. Bevonásra kerültek a területileg illetékes önkormányzatok, Megyei Kormányhivatal, kamarák, a paktum területén működő szakképzők, nagy vállalatok, egészségügyi, oktatási intézmények és egyházak képviselői.

Összegezhetjük, hogy az együttműködést kifejező tagok, mind szakmailag, mind pedig társadalmi lefedettségben megfelelnek a célok megvalósításához szükséges feltételeknek.

Elkészült és aláírásra került a 26 db szándéknyilatkozat a 3 járást felölelő területen, mely alapot adott ahhoz, hogy megalakuljon a Paktum Szervezet és aláírásra kerüljön a partnerek között az erre vonatkozó együttműködési megállapodás.

A projekt keretében elkészült az Együttműködési megállapodás, melyet a leendő partnerek véleményeztek és így 2018.07.24-re véglegesített formában aláírásra előkészítve rendelkezésre állt.

2018.07.25-én 11 órakor a nyitó rendezvényt követően 26 taggal aláírásra került az Együttműködési Megállapodás és ezzel megalakult a Paktum szervezet, mely megtartotta első ülését.

 

 

Paktum szervezeti ülés 2018.08.30.

2018. augusztus 30-án 10 órára összehívtuk a második Paktum Szervezeti ülést. Az ülés helyszínének Kiskunhalas Város Önkormányzata adott otthont, melyen döntés született az Irányító Csoport tagjairól. Megszavazott tagok:

1.    Bácsalmás Város Önkormányzata - Németh Balázs polgármester

2.    Jánoshalma Város Önkormányzata - Czeller Zoltán polgármester

3.    Kiskunhalas Város Önkormányzata - Fülöp Róbert polgármester

4.    Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - Kollár Péter Foglalkoztatási főosztályvezető

5.    Bács-Kiskun Megyei Keresk. és Iparkamara - Gál József elnök

6.    Kiskunhalasi Szakképzési Centrum - Papp Gyula főigazgató

7.    Hunent Zrt. - Kiss István elnök vezérigazgató

A tagság javaslatokat fogalmazott meg a Helyzetelemzés és a Stratégia tervezett tartalmával kapcsolatban. A javaslatok beépültek a dokumentumokba, így véglegesen elkészült a Helyzetelemzés és Stratégia. A tagság a javasolt módosításokkal elfogadta a 2 dokumentumot.

 


A Bácsalmási és a Kiskunhalasi Járásokban 3-3, míg a Jánoshalmi Járásban 2 fő mentor, illetve mentorasszisztens várja az ügyfeleket.

A mentorhálózat folyamatos naprakész információkkal, aktuális állás- és képzési lehetőségekről nyújt tájékoztatás a facebook oldalán.

Mentorhálózat facebook oldala: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083485383550


Célcsoport bevonása

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala 2018. október 10-én megkötötte a megállapodást az első ügyféllel a programban való részvételről, majd ezt követően október 15-től megítélte az első bérköltség-támogatást. A bevontak száma folyamatosan növekszik, 2018. decemberig 113 fő volt.

A bevonásokat követően a Szenyorita Közhasznú Egyesület megvalósítói elkezdték a mentorálási feladatok végzését mindhárom járásban.

Irányító Csoport és Paktum szervezeti ülés 2018. november 28.

A november végén Kiskunhalason megtartott üléseken elfogadásra került több olyan dokumentum, mely az előkészítési szakaszhoz köthető: Ügyrend és szervezeti szabályzat, Munkaterv, Akcióterv.

Irányító Csoport és Paktum szervezeti ülés 2019. március 6.

Bácsalmási ülés keretében az Irányító Csoport elfogadta az elkészült Projektterveket járásonként, a 2018. éves beszámoló és monitoring jelentést, Gyorsjelentést, Munkaprogramot, Működési és monitoring kézikönyvet, valamint a 2019. éves munkaterveket.

A programba vontak száma 2019. február végén 132 fő, az indikátorok teljesítése időarányosan a korábbi vállalások felett van egy kicsivel.

Fórum 2019. április 27.

Puskás Hajnalka, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakértője ismertette a Bácsalmási járás projekttervét.

Célok:

  • A Bácsalmási Járás népességmegtartó képességének és gazdasági versenyképességének javítása.
  • A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci reintegrációja.
  • A munkavállalók, leendő munkavállalók és munkahelyi vezetők képzése.
  • A növényi alapú élelmiszerek értékesítéséből származó nyereség növelése, az ipari termelés bővítése, a szolgáltatások színvonalának emelése.

 

Irányító Csoport ülés és fórum 2019. november 15.

Az ICS ülésen megtörtént a II. gyorsjelentés ismertetés és elfogadása. Ezt követően Papp Gyula, a KSZC Főigazgatója bemutatta az új szakképzési törvény várható változásait.

Szóba került a konzorciumi tagok bővítése, melyre várhatóan 2020. év elején kerülhet sor.

A fórumon Czeller Zoltán polgármester ismertette a jánoshalmi járás projekttervét, melynek címe: Agrárlogisztika a mezőgazdaság és a feldolgozóipar szolgálatában Jánoshalmán és környékén.

Cél a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás növelése a térségben, melyet az önkormányzat rövid ellátási láncokhoz kötődő Agrárlogisztikai Központ felállításával segít elő.

Szakál Tibor megyei szakmai vezető vázolta fel a gazdálkodó szervezetek munkaerő keresletének és képzési igényeinek várható alakulására vonatkozó felmérés eredményét a 2017-2019 időszakra vonatkozóan.

A TOP-5.1.1-15, TOP-5.1.2-15, TOP-6.8.2-15 programok keretében létrejövő paktumok olyan megyei, helyi foglalkoztatási és gazdasági együttműködések, melyek célja a tartós, fenntartható, lehetőleg piaci alapon működő foglalkoztatás.

 

 

Az 5. mérföldkő dátumáig (2019.12.31.) elérendő vállalás időarányosan nagyon jól teljesült, mely alapján a foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma év végére elérte a 346 főt.

Irányító Csoport és Paktum szervezeti ülés 2020. július 9.

2020. március közepére terveztük a soron következő ICS-ülés és fórum megtartását. Sajnos a koronavírus járvány elterjedése miatt a tervezett rendezvények, fórumok nagy része elmaradt, így a későbbi lehetőséggel élve meghosszabbítottuk a projekt megvalósítási idejét. Nyár folyamán felülvizsgáltuk, módosítottuk az éves munkatervet, valamint készítettünk egy rendezvénytervet, melynek finanszírozása a megmaradt költségek átcsoportosításából történik. Ezeket az ICS 2020.07.09-i ülésén fogadta el. Ezen a napon tartottunk fórumot is, melyen többek között a fiatalok vállalkozóvá válását támogató programok tapasztalatai és eredményei is szóba kerültek a térségben.

 

Változásbejelentés keretében módosítottuk a költségvetést, valamint a konzorcium bővítése is megtörtént, melybe belépett a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mely a befektetés ösztönzés feladatait látja el a 3 járásban. A bővítést indokolttá tette a befektetés ösztönző kézikönyv elkészítése, melynek célja az üres ipaterületek, ingatlanok, ipari parkok feltárása és majd azt követően kiajánlása a befektetők felé.


2020. szeptember I Vállakozói Fórum - Bácsalmás

MEGHÍVÓ A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „BÁCSALMÁSI – JÁNOSHALMI - KISKUNHALASI JÁRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PARTNERSÉGE” PROJEKT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

A program időpontja: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 14:00 óra

Helyszíne: Bácsalmási Kulturális Központ, 6430 Bácsalmás, Szent János utca 9.

Meghívó


2020. szeptember I Vállakozói Fórum - Bácsalmás

2020. szeptember 24-én vállalkozói fórumot tartottunk. Bányai Gábor beszédében a paktumtérség iparterületeinek fejlesztésről beszélt bemutatva az egyéb, TOP-os projekthez való kapcsolódási pontokat. A fejlesztési tervekről a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. képviseletében Dóka Gábor tartott előadást. Pirityi László, a Thermofoam Kft. ügyvezetője egy részletes cégbemutató keretében az elkészült üzemcsarnok működéséről, hasznosításáról beszélt a fórumon résztvevőknek.  


2020. október-december között több fórumot tartottunk, melyek elsődleges célja a kkv-k informálása a várható fejlesztési irányokról, lehetőségekről. A vírushelyzet miatt a decemberit már online formában rendeztük. Kiskunhalasi rendezvényről bővebben: https://www.baon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tamogatassal-segitik-a-cegek-megujulasat-3339520/?fbclid=IwAR23oeRc2i_pGnNwCBj7Zmnm53uJpTYxOMbx7HuOnfNYLExi1VOa6mTWITI 


2020. november I Vállakozói Fórum - Bácsalmás

MEGHÍVÓ A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „BÁCSALMÁSI – JÁNOSHALMI - KISKUNHALASI JÁRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PARTNERSÉGE” PROJEKT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

A program időpontja: 2020. október 28. (szerda) 10:00 óra

Helyszíne: Agrárkereskedelmi Központ, 6423 Kelebia, József Attila utca 79. 

Meghívó

2020. november I Vállakozói Fórum - Bácsalmás

MEGHÍVÓ A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „BÁCSALMÁSI – JÁNOSHALMI - KISKUNHALASI JÁRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PARTNERSÉGE” PROJEKT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

A program időpontja: 2020. november 9. (hétfő) 10 óra

Helyszíne: Bácsalmási Kulturális Központ, 6430 Bácsalmás, Szent János u. 9.

Meghívo


2020. november I Hírek – Bácsalmás

A TOP 5.1.2 Mentorhálózat munkatársai továbbra is várják a Kiskunhalasi-Jánoshalmi-Bácsalmási járások településein az álláskereső, illetve inaktív személyeket. A mentorok — többek között — személyre szabott tanácsadással, tájékoztatással, de akár önéletrajz és motivációs levél összeállításával, ügyintézésben való részvétellel is segítik az elhelyezkedni vágyókat.

A mentorszolgálat facebook fiókja: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083485383550


2020. november I Vállakozói Fórum – Bácsalmás

A 2020. november 9-én Bácsalmáson megtartott vállalkozói fórumon Bányai Gábor a 2021-2027 közötti Uniós ciklus várható fejlesztési irányait ismertette. A fórum központi témáját a tervezett pályázat lehetőségek szolgáltatták. Zárásként bemutatásra kerültek a településen zajló és lezárult beruházások. A tervezett bácsalmási fejlesztésekbe Németh Balázs, Bácsalmás Város polgármester nyújtott betekintést. 


2020. december I Hírek – Kiskunhalas

Jelentős támogatást kap Kiskunhalas a fürdőfejlesztésre – olvasható a Baon.hu hírportálon.

Az online megtartott sajtótájékoztatón Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Fülöp Róbert polgármester jelentették be a Csipke Gyógyfürdő Projekt előkészítésére előirányzott újabb kormányzati támogatást. A mintegy 22 milliárd forintos gyógy- és élményfürdő-komplexum beruházás megkezdése legkésőbb 2021 őszén várható.

Tovább a cikkhez: https://www.baon.hu/helyi-gazdasag/2020/12/jelentos-tamogatast-kap-kiskunhalas-a-furdofejlesztesre


2020-ban 6 alkalommal került benyújtásra kifizetési kérelem, melyek elfogadása megtörtént mindegyik konzorciumi partner részére.

 

 

A projektben vállalt indikátorok teljesülése (2020.12.31-i adatok alapján)

2020.12.31-ig az indikátorok teljesülése nagyon jó eredményeket mutat. Minden tényérték jelentősen meghaladja a projekt elején tervezett adatokat. A foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma elérte az 550 főt a teljes projektre tervezett 522 fő helyett.

A foglalkoztatási osztályok 162 programba bevont személyt irányítottak a mentori szolgáltatásba. A mentorok eddig összesen 563 személlyel kerültek kapcsolatba, közülük 87 főnek sikerült elhelyezkedni. Mentorok által szerkesztett Facebook-oldal, ahol állások és egyéb információk találhatóak: Facebook oldal

2020. novembertől üzemel a projekt dinamikus honlapja, melynek felületén aktuális információk, hasznos linkek, egyéb tájékoztatók találhatóak: https://bjkpaktum.hu/

Letölthető dokumentumok mappába: Éves beszámoló_2021január.pdf


2021. január I Hírek – Jánoshalma

A TOP 5.1.2 Mentorhálózat munkatársai az újévben is várják a Kiskunhalasi-Jánoshalmi-Bácsalmási járások településein az álláskereső, illetve inaktív személyeket. A mentorok — többek között — személyre szabott tanácsadással, tájékoztatással, de akár önéletrajz és motivációs levél összeállításával, ügyintézésben való részvétellel is segítik az elhelyezkedni vágyókat.

A mentorszolgálat facebook fiókja: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083485383550


2021. január I Hírek – Kiskunhalas

Jelentős állami támogatást kap Kiskunhalas a fürdőfejlesztésre – írja a Baon.hu hírportál.

A bajai székhelyű Sugó Food Kft. 5,4 milliárd forintból valósít meg fejlesztést. A beruházáshoz a kormány 1,7 milliárd forint támogatást biztosít – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Baján. A kiskunhalasi Merkbau Zrt. 580 millió forintos fejlesztéséhez a kormány 287 millió forintos támogatást nyújtott.

Tovább a cikkhez: https://www.baon.hu/helyi-gazdasag/2021/01/jelentos-allami-tamogatast-kapott-egy-bajai-es-egy-halasi-ceg


2021. február I Hírek – Kiskunhalas

Miben tud segítséget nyújtani egy mentor?

A mentorhálózat munkatársai felmérik az álláskeresők és inaktívak állapotát, helyzetét és lehetőségeit, és ennek megfelelően feltárják a munkaerő-piaci lehetőségeket, feltérképezik az elhelyezkedést nehezítő, illetve gátló körülményeket, teljeskörűen segítik az ügyfeleket az ügyintézés minden állomásán, legyen szó akár az önéletrajz megszerkesztéséről, akár pedig a munkahelyi beilleszkedés elősegítéséről. A TOP 5.1.2 Mentorhálózat munkatársai az újévben is várják a Kiskunhalasi-Jánoshalmi-Bácsalmási járások településein az érdeklődőket.

A mentorszolgálat facebook fiókja: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083485383550


2021. május I Hírek – Kiskunhalas

Látványos a haladás a kiskunhalasi Csetényi park fejlesztésében – írja a Baon.hu hírportál.

Jelentős előrehaladás történt az elmúlt hónapokban a kiskunhalasi Csetényi parkban zajló, közel kilencszázmillió forintos európai uniós forrásból megvalósuló turisztikai beruházásban. Az új rekreációs és élményközpontban egyebek mellett látogatóközpontot, éttermet, kalandparkot, csónakázótavat, kültéri fitneszparkot, futópályát és vízibivaly rezervátum alakítanak ki.

Tovább a cikkhez: https://www.baon.hu/helyi-gazdasag/2021/04/latvanyos-lepeseknel-tart-a-halasi-csetenyi-park-fejlesztese


2021. június I Vállakozói Fórum - Kiskunhalas

MEGHÍVÓ A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „BÁCSALMÁSI – JÁNOSHALMI - KISKUNHALASI JÁRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PARTNERSÉGE” PROJEKT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

A program időpontja: 2021. június 24. (csütörtök) 10:00 óra

Helyszíne: Közösségek Háza, 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.

Meghívó


2021. június I Vállakozói Fórum – Kiskunhalas

Igényelhető hitelekről, a gazdaság újraindításáról, bér- és járuléktámogatásokról is informálódhattak a 2021. június 24-én Kiskunhalason megtartott vállalkozói fórum résztvevői. Az eseményen többek között könyvelési és ügyviteli tanácsadással kapcsolatban, valamint a 2021-2027 Uniós fejlesztési ciklusban igényelhető hitelekről és egyéb könnyítésekről hallhattak előadást a szakma képviselőitől. A projekt fővédnöke Bányai Gábor országgyűlési képviselő volt.


2021. június I Hírek – Kiskunhalas

„A cél a gazdaság helyreállítása” címmel jelent meg cikk a Halasmedia.hu portálon a vállalkozói fórumról.

A fórumon a három járást magába foglaló foglalkoztatási együttműködés, partnerség résztvevői számára tartottak beszámolót, tanácsadást a meghívott előadók. A cél az, hogy a munkavállalók és a munkáltatók gyorsan egymásra találhassanak.

Tovább a cikkhez: https://halasmedia.hu/rovatok/gazdasag/a-cel-a-gazdasag-ujrainditasa


2021. július I Vállakozói Fórum - Kisszállás

MEGHÍVÓ A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „BÁCSALMÁSI – JÁNOSHALMI - KISKUNHALASI JÁRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PARTNERSÉGE” PROJEKT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

A program időpontja: 2021. július 6. (kedd) 15:00 óra

Helyszíne: Művelődési Központ, 6421 Kisszállás, Fő utca 10.

Meghívó


2021. július I Vállakozói Fórum – Kisszállás

A kisszállási Művelődési Központban 2021. július 6-án tartott vállalkozó fórum előadásain a magas szintű szakértők a KKV szektor pályázati lehetőségeit, a munkáltatói könnyítéseket, az igényelhető hiteleket, valamint a gazdaság újraindításával járó adóváltozásokat és kedvezményeket ismertették a fórum résztvevőivel. A felszólalok közt jelen voltak a Széchenyi Programiroda képviselője, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa, illetve a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály vezetője is.


2021. október I Képzés – Bácsalmás és környéke

Aktívan a tudásért!

EFOP-3.7.1-17

A program keretében elsősorban alacsony iskolai végzettségű, illetve végzettséggel nem rendelkező, hátrányos helyzetű, 18-55 év közötti személyek jelentkezésére van lehetőség. A képzés célja a résztvevők foglalkoztatási esélyeinek növelése, munkaerő-piaci lehetőségeinek kibővítése, javítása.

A tájékoztató időpontja: 2021. október 12. (kedd) 10 óra

Helyszíne: Bácsalmási Kulturális Központ, 6430 Bácsalmás, Szent János u. 9.

További képzés- és álláslehetőségek: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083485383550


2021. október I Vállakozói Fórum - Kiskunhalas

MEGHÍVÓ A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 „BÁCSALMÁSI – JÁNOSHALMI - KISKUNHALASI JÁRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE, PARTNERSÉGE” PROJEKT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

A program időpontja: 2021. október 21. (csütörtök) 10.30

Helyszíne: Közösségek Háza, 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.

Meghívó


2021. október I Vállakozói Fórum – Kiskunhalas

A 2021. október 21-én megtartott vállalkozó fórumot Németh Balázs, a konzorcium elnöke nyitotta meg, aki bemutatta a Foglalkoztatási Paktum tevékenységét, elért eredményeit. Dr. Ruszinkó Ádám megismertette a fórum résztvevőivel a város gyógyturizmushoz kapcsolódó fejlesztéseit, és feltárta a beruházások foglalkoztatásra gyakorolt hatásait a régióban.  A Semmelweis Kórház főigazgatója, Dr. Szepesvári Szabolcs a térségfejlesztés, a regionális munkahelyteremtés és a gyógyászati fejlesztések kapcsolatáról, összefüggéseiről tartott előadást.


A projekt 2 alkalommal meghosszabbításra került 2022.03.31-ig. A 24 települést érintő és részben határmenti terület tevékenységeinek, szereplőinek összefogása, koordinálása nehéz feladat volt. A projekt összköltségének legalább 70 százaléka közvetlen munkaerő-piaci fejlesztést eredményező és a célcsoporthoz köthető tevékenységre hasznosult a Kormányhivatal által. Az indikátorok teljesítése a projekt végére magasan túlszárnyalta az előzetes vállalásokat. A bevonásokat követően a Szenyorita Közhasznú Egyesület megvalósítói végezték a mentorálási feladatokat mindhárom járásban, valamint az inaktív személyek felkutatását is. Készült egy kiadvány a projekt bemutatásáról, eredményeiről, valamint a 3 járást elsősorban foglalkoztatási szempontból bemutató 1-1 imázsfilm. A különböző fórumokat, vállalkozói rendezvényeket Bácsalmás Város Önkormányzata külső szolgáltatók bevonásával valósította meg. Elkészült és benyújtásra került a záró önminősítés, melyre megérkezett a jóváhagyó, elfogadó válasz.

A projekt záró rendezvényét 2022.01.19-én rendeztük Bácsalmáson.

 

 

A PROJEKTBEN VÁLLALT INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSE (2021.12.31-I ADATOK ALAPJÁN)

A mentorok összesen 603 személlyel kerültek kapcsolatba az alábbiak szerint:

 

Éves beszámoló 2022 (letöltés .pdf)