Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége

Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége

TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004

Bácsalmás Város Önkormányzata a Helyi foglalkoztatási együttműködések című, TOP-5.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A projekt 2018. március 1 - 2021. október 31. között, összesen 44 hónapos időszakra terjed ki.

A projekt megvalósítói: Bácsalmás Város Önkormányzata, mint főpályázó és konzorciumvezető, a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület, pedig mint konzorciumi tagok.

A projekt 800 millió Ft támogatás igénybevételének segítségével a három járás foglalkoztatási és fejlesztési együttműködésének létrehozását tűzte ki célul. A projekt összköltségének legalább 70 százalékát közvetlen munkaerő-piaci fejlesztést eredményező és a célcsoporthoz köthető tevékenységre kell fordítani. A projekt szándéka a járási szintű partnerség kialakítása, megerősítése, fejlesztése, minél több szektor szereplőinek bevonásával. Fontos célkitűzés a párbeszéd és a bizalmi légkör kialakítása valamint az együttműködés kultúrájának megerősítése.

A három járás 24 települését érintő helyzetelemzésének elkészítése után, a járások foglalkoztatási stratégiájának megalkotása is kiemelt tevékenység.

További feladat az együttműködések szervezeti formájának megteremtése, mely partnerségi együttműködési megállapodás aláírásával, majd paktum szervezet felállításával tud megvalósulni. A projekt megvalósítása során létrehozásra kerül egy Paktum szervezet (Paktum Partnerek, Paktum Irányító Csoport, Paktum Döntéshozó Testület). A partnerségi megállapodások megalapozzák az alapvető és kiemelt célok megvalósítását melyek, a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása, a képzettségi és foglalkoztatási szint növelése, a partneri együttműködések erősítése, a képzések és munkaerő-igények összehangolása, és a szektorok közötti konkrét igényekre alapuló együttműködés. Létrejön egy Paktum iroda, mely működtetésének célja a munkavállalók és a vállalatok közötti kapcsolattartás, tanácsadói és információs pontként való funkcionálás.

Az elkészült stratégia (akciótervek) megalapozza a képzések és a foglalkoztatási támogatások nyújtását, az ezzel kapcsolatos feladatokat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, mint konzorciumi partner fogja végezni.

A Szenyorita Közhasznú Egyesület feladata a projekt megvalósítása során a célcsoportok felkutatásának elősegítése, valamint a képzésbe és a foglalkoztatásba bevont szereplők munkaerő-piaci mentorálása, programban tartása.

 

Események, dokumentumok

 

Letölthető dokumentumok:

 

Nyitó rendezvény:

A projekt nyitó rendezvényét és a Partnerségi Fórumot komoly szervező munkát követően 2018. 07.25-én tartottuk meg, érintve a Paktum egész területét, 3 járás 24 települését. Meghívott előadóink ismertették a Fórum résztvevőivel a Paktum legfontosabb céljait.

A rendezvény 2018.07.25-én valósult meg a Bácsalmási Kulturális Központban.

 

Együttműködési megállapodás

Foglalkoztatási Paktum szervezeti tagok kiválasztása

A Paktum Szervezet létrehozását több hónapos egyeztető munka előzte meg. A szervező munkát 2018. május hónapban, a támogatási szerződés aláírását követően kezdtük meg és 2018. július 25-én, a Paktum Szervezet megalakulásával fejeztük be. A szervezet létrehozásához felkerestük a Paktum területén e témában releváns szereplőket: polgármestereket, kis-, közép és nagyvállalat vezetőket, járási hivatalok vezetőit, vállalkozásokkal foglalkozó érdekképviseleteket, kamarákat, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket, pénzintézet vezetőket, civil szervezetek és kisebbségi szervezetek vezetőit, egyházak vezető lelkészeit, szociális szféra intézményeinek vezetőit stb.

A Paktum Szervezet megalapítása széles körű társadalmi partnerséggel, helyi szereplők bevonásával került kialakításra. A Szervezet kialakításának módszere személyes felkeresés, beszélgetések, célok megfogalmazása, együttműködések kialakítása, problémák közös megfogalmazása alapján történt. A munkát és az aktív részvételt vállaló partnerek szándéknyilatkozatukkal fejezték ki együttműködő szándékukat. 26 tag nyilatkozata készült el arra vonatkozóan, hogy részt kívánnak venni és irányító szerepet vállalnak a Paktum munkájában. Bevonásra kerültek a területileg illetékes önkormányzatok, Megyei Kormányhivatal, kamarák, a paktum területén működő szakképzők, nagy vállalatok, egészségügyi, oktatási intézmények és egyházak képviselői.

Összegezhetjük, hogy az együttműködést kifejező tagok, mind szakmailag, mind pedig társadalmi lefedettségben megfelelnek a célok megvalósításához szükséges feltételeknek.

Elkészült és aláírásra került a 26 db szándéknyilatkozat a 3 járást felölelő területen, mely alapot adott ahhoz, hogy megalakuljon a Paktum Szervezet és aláírásra kerüljön a partnerek között az erre vonatkozó együttműködési megállapodás.

A projekt keretében elkészült az Együttműködési megállapodás, melyet a leendő partnerek véleményeztek és így 2018.07.24-re véglegesített formában aláírásra előkészítve rendelkezésre állt.

2018.07.25-én 11 órakor a nyitó rendezvényt követően 26 taggal aláírásra került az Együttműködési Megállapodás és ezzel megalakult a Paktum szervezet, mely megtartotta első ülését.

 

 

Paktum szervezeti ülés 2018.08.30.

2018. augusztus 30-án 10 órára összehívtuk a második Paktum Szervezeti ülést. Az ülés helyszínének Kiskunhalas Város Önkormányzata adott otthont, melyen döntés született az Irányító Csoport tagjairól. Megszavazott tagok:

1.    Bácsalmás Város Önkormányzata - Németh Balázs polgármester

2.    Jánoshalma Város Önkormányzata - Czeller Zoltán polgármester

3.    Kiskunhalas Város Önkormányzata - Fülöp Róbert polgármester

4.    Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - Kollár Péter Foglalkoztatási főosztályvezető

5.    Bács-Kiskun Megyei Keresk. és Iparkamara - Gál József elnök

6.    Kiskunhalasi Szakképzési Centrum - Papp Gyula főigazgató

7.    Hunent Zrt. - Kiss István elnök vezérigazgató

A tagság javaslatokat fogalmazott meg a Helyzetelemzés és a Stratégia tervezett tartalmával kapcsolatban. A javaslatok beépültek a dokumentumokba, így véglegesen elkészült a Helyzetelemzés és Stratégia. A tagság a javasolt módosításokkal elfogadta a 2 dokumentumot.

 

Célcsoport bevonása

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala 2018. október 10-én megkötötte a megállapodást az első ügyféllel a programban való részvételről, majd ezt követően október 15-től megítélte az első bérköltség-támogatást. A bevontak száma folyamatosan növekszik, 2018. decemberig 113 fő volt.

A bevonásokat követően a Szenyorita Közhasznú Egyesület megvalósítói elkezdték a mentorálási feladatok végzését mindhárom járásban.

Irányító Csoport és Paktum szervezeti ülés 2018. november 28.

A november végén Kiskunhalason megtartott üléseken elfogadásra került több olyan dokumentum, mely az előkészítési szakaszhoz köthető: Ügyrend és szervezeti szabályzat, Munkaterv, Akcióterv.

Irányító Csoport és Paktum szervezeti ülés 2019. március 6.

Bácsalmási ülés keretében az Irányító Csoport elfogadta az elkészült Projektterveket járásonként, a 2018. éves beszámoló és monitoring jelentést, Gyorsjelentést, Munkaprogramot, Működési és monitoring kézikönyvet, valamint a 2019. éves munkaterveket.

A programba vontak száma 2019. február végén 132 fő, az indikátorok teljesítése időarányosan a korábbi vállalások felett van egy kicsivel.

Fórum 2019. április 27.

Puskás Hajnalka, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakértője ismertette a Bácsalmási járás projekttervét.

Célok:

  • A Bácsalmási Járás népességmegtartó képességének és gazdasági versenyképességének javítása.
  • A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci reintegrációja.
  • A munkavállalók, leendő munkavállalók és munkahelyi vezetők képzése.
  • A növényi alapú élelmiszerek értékesítéséből származó nyereség növelése, az ipari termelés bővítése, a szolgáltatások színvonalának emelése.

 

Irányító Csoport ülés és fórum 2019. november 15.

Az ICS ülésen megtörtént a II. gyorsjelentés ismertetés és elfogadása. Ezt követően Papp Gyula, a KSZC Főigazgatója bemutatta az új szakképzési törvény várható változásait.

Szóba került a konzorciumi tagok bővítése, melyre várhatóan 2020. év elején kerülhet sor.

A fórumon Czeller Zoltán polgármester ismertette a jánoshalmi járás projekttervét, melynek címe: Agrárlogisztika a mezőgazdaság és a feldolgozóipar szolgálatában Jánoshalmán és környékén.

Cél a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás növelése a térségben, melyet az önkormányzat rövid ellátási láncokhoz kötődő Agrárlogisztikai Központ felállításával segít elő.

Szakál Tibor megyei szakmai vezető vázolta fel a gazdálkodó szervezetek munkaerő keresletének és képzési igényeinek várható alakulására vonatkozó felmérés eredményét a 2017-2019 időszakra vonatkozóan.

A TOP-5.1.1-15, TOP-5.1.2-15, TOP-6.8.2-15 programok keretében létrejövő paktumok olyan megyei, helyi foglalkoztatási és gazdasági együttműködések, melyek célja a tartós, fenntartható, lehetőleg piaci alapon működő foglalkoztatás.

 

 

Az 5. mérföldkő dátumáig (2019.12.31.) elérendő vállalás időarányosan nagyon jól teljesült, mely alapján a foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma év végére elérte a 346 főt.

Irányító Csoport és Paktum szervezeti ülés 2020. július 9.

2020. március közepére terveztük a soron következő ICS-ülés és fórum megtartását. Sajnos a koronavírus járvány elterjedése miatt a tervezett rendezvények, fórumok nagy része elmaradt, így a későbbi lehetőséggel élve meghosszabbítottuk a projekt megvalósítási idejét. Nyár folyamán felülvizsgáltuk, módosítottuk az éves munkatervet, valamint készítettünk egy rendezvénytervet, melynek finanszírozása a megmaradt költségek átcsoportosításából történik. Ezeket az ICS 2020.07.09-i ülésén fogadta el. Ezen a napon tartottunk fórumot is, melyen többek között a fiatalok vállalkozóvá válását támogató programok tapasztalatai és eredményei is szóba kerültek a térségben.

 

Változásbejelentés keretében módosítottuk a költségvetést, valamint a konzorcium bővítése is megtörtént, melybe belépett a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mely a befektetés ösztönzés feladatait látja el a 3 járásban. A bővítést indokolttá tette a befektetés ösztönző kézikönyv elkészítése, melynek célja az üres ipaterületek, ingatlanok, ipari parkok feltárása és majd azt követően kiajánlása a befektetők felé.

2020. október-december között több fórumot tartottunk, melyek elsődleges célja a kkv-k informálása a várható fejlesztési irányokról, lehetőségekről. A vírushelyzet miatt a decemberit már online formában rendeztük. Kiskunhalasi rendezvényről bővebben: https://www.baon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tamogatassal-segitik-a-cegek-megujulasat-3339520/?fbclid=IwAR23oeRc2i_pGnNwCBj7Zmnm53uJpTYxOMbx7HuOnfNYLExi1VOa6mTWITI

2020-ban 6 alkalommal került benyújtásra kifizetési kérelem, melyek elfogadása megtörtént mindegyik konzorciumi partner részére.

 

 

A projektben vállalt indikátorok teljesülése (2020.12.31-i adatok alapján)

2020.12.31-ig az indikátorok teljesülése nagyon jó eredményeket mutat. Minden tényérték jelentősen meghaladja a projekt elején tervezett adatokat. A foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma elérte az 550 főt a teljes projektre tervezett 522 fő helyett.

A foglalkoztatási osztályok 162 programba bevont személyt irányítottak a mentori szolgáltatásba. A mentorok eddig összesen 563 személlyel kerültek kapcsolatba, közülük 87 főnek sikerült elhelyezkedni. Mentorok által szerkesztett Facebook-oldal, ahol állások és egyéb információk találhatóak: Facebook oldal

2020. novembertől üzemel a projekt dinamikus honlapja, melynek felületén aktuális információk, hasznos linkek, egyéb tájékoztatók találhatóak: https://bjkpaktum.hu/

Letölthető dokumentumok mappába: Éves beszámoló_2021január.pdf

2021-től:

A projekt 2 alkalommal meghosszabbításra került 2022.03.31-ig. A 24 települést érintő és részben határmenti terület tevékenységeinek, szereplőinek összefogása, koordinálása nehéz feladat volt. A projekt összköltségének legalább 70 százaléka közvetlen munkaerő-piaci fejlesztést eredményező és a célcsoporthoz köthető tevékenységre hasznosult a Kormányhivatal által. Az indikátorok teljesítése a projekt végére magasan túlszárnyalta az előzetes vállalásokat. A bevonásokat követően a Szenyorita Közhasznú Egyesület megvalósítói végezték a mentorálási feladatokat mindhárom járásban, valamint az inaktív személyek felkutatását is. Készült egy kiadvány a projekt bemutatásáról, eredményeiről, valamint a 3 járást elsősorban foglalkoztatási szempontból bemutató 1-1 imázsfilm. A különböző fórumokat, vállalkozói rendezvényeket Bácsalmás Város Önkormányzata külső szolgáltatók bevonásával valósította meg. Elkészült és benyújtásra került a záró önminősítés, melyre megérkezett a jóváhagyó, elfogadó válasz.

A projekt záró rendezvényét 2022.01.19-én rendeztük Bácsalmáson.

 

 

A PROJEKTBEN VÁLLALT INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSE (2021.12.31-I ADATOK ALAPJÁN)

A mentorok összesen 603 személlyel kerültek kapcsolatba az alábbiak szerint:

 

Éves beszámoló 2022 (letöltés .pdf)