Bácsalmás Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése

Bácsalmás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” elnevezésű ÁROP-1.A.5 kódszámú ÚSZT egyfordulós pályázati kiírásra.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projektet támogatásra érdemesnek ítélte, melynek értelmében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

 

A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0105

A projekt címe: „Bácsalmás Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése ”

A projekt kezdete: 2013.12.15

A projekt vége: 2014.11.30

A projekt összköltsége: 21.985.850 Ft

A kedvezményezett neve: Bácsalmás Város Önkormányzata

A projekt megvalósulásának helyszíne: 6430 Bácsalmás, gr. Teleki J. 4-8

Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
1139 Budapest, Váci út 83. (www.magzrt.hu)

A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt célja:

A projekt a Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésére irányul. 2013. január 1-jétől hatályba lépő új szabályok jelentették a legnagyobb volumenű változást a helyi önkormányzatok életében. Szükségessé vált többek között a folyamatok, feladatok, hatáskörök és a szervezetek működésének felülvizsgálatát.

Jelen projekt keretében lehetőség nyílik Bácsalmás Városi Önkormányzat számára a szükséges változások felmérésére, megtervezésére, megvalósításának és az eredmények visszacsatolására a feladatoptimalizálás jegyében.

Legfőbb cél, hogy a polgármesteri hivatalban, elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével új, szervezeti-működési kultúra alakuljon ki, alkalmazkodva a megnövekedett feladatok teljesítéséhez. Bácsalmás Városi Önkormányzat a fejlesztés eredményeinek elérhetőségét minden esélyegyenlőségi célcsoport részére biztosítja.

 

2014.02.15.

Az önkormányzatnál az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Államreform Operatív Program keretében megvalósításra kerülő szervezetfejlesztési projekt végrehajtása során közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a szakmai tevékenységeket lebonyolító Vállalkozó, a B & W Tender Plus Kft., valamint a projekt keretében lebonyolításra került az első lakossági igényfelmérés.

 

2014.07.31.

Az önkormányzatnál az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Államreform Operatív Program keretében megvalósításra kerülő szervezetfejlesztési projekt végrehajtásának újabb lépéseként:

  • elkészült a korábbi szervezetfejlesztés megvalósulását bemutató tanulmány
  • megtörtént a támogató infrastruktúra, a szerződéses kapcsolatok felmérése
  • intézményirányítási modell került kialakításra
  • feltárták a hatékonyságnövelés lehetőségeit

 

2014.11.15.

Az önkormányzatnál az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az Államreform Operatív Program keretében megvalósításra kerülő szervezetfejlesztési projekt végrehajtásának záró lépéseként a projekt keretében lebonyolításra került a második lakossági igényfelmérés, az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok valamint a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata.

A pályázat keretében megvalósított tevékenységek eredményeként jelen projekt keretében lehetőség nyílt Bácsalmás Városi Önkormányzat számára a szükséges változások felmérésére, megtervezésére, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának a feladatoptimalizálás jegyében.

Olyan lépések megtételének finanszírozása volt biztosított a projekt jóvoltából, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak az Önkormányzat költségcsökkentéséhez, hatékonyságnöveléséhez, módszertani és gyakorlati támogatást nyújtanak az ésszerűség és fenntarthatóság jegyében a megváltozott feladat-ellátási rendben és az új típusú finanszírozási környezetben.

A projekt keretében megvalósított feladatok és hatáskörök átalakítása által megerősítésre került a szervezet felépítése, a folyamatok és a munkatársak belső együttműködésének fejlesztése révén pedig a Polgármesteri Hivatal működésének folytonossága biztosabbá vált.

 


 

Jogszabályi keretek összefoglalása

2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól  (a továbbiakban: Mötv.)

2011. évi CXCIV. törvény 

Magyarország gazdasági stabilitásáról  (a továbbiakban: Gst.)

2011. évi CXCV. törvény 

az államháztartásról  (a továbbiakban: Áht.)

2013. évi CCXXX. törvény 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

1990. évi LXV. törvény 

a helyi önkormányzatokról( a továbbiakban: Ötv.)

(2013.12.31-ig hatályos)

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  
(2013.12.31-ig hatályos)

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 

az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról

10/2013. (III. 13.) NGM rendelet 

az elemi költségvetésről

75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 

az államháztartási számvitellel összefüggő egyes rendeletek módosításáról

307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 

az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

 

A Mötv. és a kapcsolódó ágazati törvények által biztosított új keretek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) rendelkezéseinek döntő része, mely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) által kialakított kereteket, az állam és az önkormányzatok közötti feladat- és hatáskörmegosztást, továbbá az ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozásának módját átalakította.

 

A Stabilitási tv. releváns vonatkozásai

2012. január 1-jétől az önkormányzatok adósságot keletkeztető kötelezettséget – a törvényben meghatározott ügyletek kivételével – kizárólag a Kormány hozzájárulásával vállalhatnak (még az adósságmegújító hitelt is engedélyeztetni kell), és az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételek 50%-át nem haladhatja meg.

 

Nem kell a Kormány hozzájárulása

  • az EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert fejlesztési támogatások megelőlegezésére vagy önrészére szolgáló hiteleknél,
  • a költségvetési éven belüli működési célú hitelek esetében (likvid hitelek),
  • reorganizációs hitelek esetében,
  • törvényben meghatározott értékhatár alatti ügyletek esetében. 

 

A Költségvetési tv. által meghatározott elemek

A központi költségvetésről szóló törvény a helyi önkormányzatok központi adókból származó részesedését, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat önálló fejezetként tartalmazza. Ez a jogszabály tehát az önkormányzati költségvetés kialakításának fő vezérfonala. Jelen tanulmány elemző fejezetei tartalmazzák a Költségvetési tv. releváns rendelkezéseit.