Tájékoztató a fúrt/ásott kutak engedélyezéséről

Feltöltve: 2023-03-22

Tájékoztató a fúrt/ásott kutak engedélyezéséről kizárólag háztartási célú vízszükségletet kielégítő kút esetében

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése szerint: „ A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  •  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  •  nem gazdasági célú vízigény;

A fentiek értelmében a kút megszüntetése is engedély köteles.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. § (1) bekezdése alapján (a továbbiakban: Vgtv.) alapján vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény (kutak) esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási, üzemeltetési engedélyt kell kérni.

Az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 2021. január 1. előtt létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, mentesül a vízgazdálkodási bírságkiszabás alól, (max. kiszabható bírság 300.000,- Ft)  ha a vízjogi fennmaradási, üzemeltetési engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

E jogvesztő határidőn túli fennmaradási, üzemeltetési engedélyezési hatósági eljárás kérelmezése esetén, és ha a kérelemben foglaltak alapján a fennmaradási, üzemeltetési engedély megadásának feltételei egyébként fennállnak, az engedély kiadásával egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetésére kell kötelezni az érintett ügyfelet.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

A kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó dokumentáció a része, amely jelen esetben a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. fejezete szerinti dokumentációt jelenti, melyet a kérelemhez minden esetben kitöltve, a tulajdonosnak és a 101/2007. KvVM  rendelet 13. § (2) a)-b) pontja alapján megfelelő (igazolt) végzettséggel rendelkező kútfúrónak aláírva, csatolni kell!

Tehát ez azt jelenti, hogy fúrt kútnál a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell Magyar Mérnöki Kamarai tagság, elég ha a dokumentációt kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá!!! A kútfúrási jogosultságot igazolni kell!!! ( min. OKJ kútfúró végzettség, 101/2007. (XII. 23.)  KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja)

Fontos azonban, hogy ásott kutak esetén nem kell bevonni kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakembert! Ebben az esetben elegendő a tulajdonosnak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni, és a kérelmet és a részét képező dokumentációt aláírásával hitelesítve benyújtania.

Csatolni szükséges fényképfelvételt a kútról és környezetéről, illetve több tulajdonos esetén az ingatlan minden tulajdonosának, vagyonkezelőjének, továbbá az ingatlan -nyilvántartásba (tulajdoni lapra) bejegyzett minden jog jogosultjának (pl. haszonélvezeti jog jogosultja) teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú hitelesítésével) vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulását, valamint a kútfúrói végzettség másolatát is a kérelemhez!

A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kút fennmaradása, üzemeltetése iránti kérelmet és dokumentációt Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve, személyesen, vagy postai úton a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal (Titkárság) Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8. sz,

A kérelem átvehető személyesen a Hivatalban a Titkárságon, valamint a kirendeltségeinken, továbbá a honlapról letölthető. www.bacsalmas.hu A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Amennyiben az engedély nélkül, vagy attól eltérően megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

Fontos hangsúlyozni, hogy csak a természetes személyek háztartási célú vízszükségletet kielégítő kutak engedélyezési ügyeiben van a település jegyzőjének vízgazdálkodási hatásköre!

A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel kapcsolatos vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskört, 2021. január 1-től országos illetékességgel a Nemzeti Földügyi Központ látja el. Az ügyfelekre nézve ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló kutakra vonatkozó kérelmet 2021. január 01. napját követően a Nemzeti Földügyi Központhoz kell benyújtani. Elérhetőségei: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 1958. Tel.: +36-1-467-6700

Bácsalmás, 2023. 03. 21.

Üzemeltetési / fenntartási kérelem (.docx)

Katasztrófavédelem tájékoztatója (.pdf)

                                                                                               Patocskai Ibolya

                                                                                                    jegyzőLegfrissebb híreink