Ösztöndíj

Feltöltve: 2022-07-11

Hunyadi János Gimnázium diákjainak támogatására 2022/2023. 

 

BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A 2022/2023. TANÉVRE 

A HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

 

1.A pályázat célja:

Önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló jó tanulmányi eredménnyel vagy kiemelkedő tanulmányi és versenyeredménnyel rendelkező középiskolás fiatalok Hunyadi János Gimnáziumban folytatott tanulmányainak támogatása.

A pályázat kiírója: Bácsalmás Város Önkormányzata.

2. A pályázók köre:

A pályázatra azok a Hunyadi János Gimnáziumban tanulói jogviszonnyal rendelkező, példás magatartású középiskolás diákok jelentkezhetnek, akik:

a)   hátrányos helyzetűek, szociálisan rászorulók és tanulmányi átlageredményük legalább 4,4 átlagú, vagy

b)  kiemelkedő tanulmányi és versenyeredménnyel rendelkeznek, és tanulmányi átlageredményük legalább 4,8 átlagú.

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki az „ÚTRAVALÓ” vagy az „ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ” pályázat keretében támogatásban részesül.

4. Adatkezelés:

4.1. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányi eredményéről a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

4.2. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a középfokú intézmény tanulói jogviszonyáról a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

4.3. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

4.4. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításhoz.

5. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

5.1. A pályázatot a Bácsalmás Város Önkormányzatához (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki u 4-8.) írásban, a jelen kiírás mellékletét képező pályázati űrlap nyomtatványon, a pályázó által aláírva, egy eredeti példányban, a 7. pontban meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani.

5.2. A pályázat benyújtható

a)     postai úton; vagy

b)     a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatalban

6. A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 30. Postai úton benyújtott pályázat esetében a határidő megtartottnak minősül, amennyiben a pályázatot lekésőbb ezen a napon postára adták.

A Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen leadott pályázat esetében a határidő akkor minősül megtartottnak, ha a pályázat átvétele legkésőbb 2022. szeptember 30. 1600- óráig megtörtént.

7. A pályázathoz csatolni kell:

a)   tanulói jogviszony igazolást

b)  tanulmányi eredményt igazoló okirat másolatát

c) kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okiratok másolatait

d) osztályfőnök/tantestület támogató javaslatát

Hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló pályázó esetében:

e) nyilatkozatot az egy háztartásban élők számáról a családban betöltött szerepük megjelölésével (eltartottak vonatkozásában születési dátum feltüntetése kötelező), nyilatkozatot  arról, ha a pályázó egyedülálló, ha a pályázó szülője/gondviselője egyedülálló;

f)   amennyiben a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő személy krónikus, tartós beteg, az erre vonatkozó orvosi igazolást; krónikus vagy tartós betegség hiánya esetén az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot;

g)  munkáltatói igazolást, ennek hiányában (pl. önfoglalkoztatás) nyilatkozatot a pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelméről (Jövedelemigazolásra elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata különösen a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartásdíj esetében a felvett összeget igazoló postai szelvény, bakszámlakivonat, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom.);

h)  a pályázó vagyonnyilatkozatát a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő családtagja tulajdonában álló ingatlanról vagy gépjárműről, vagyoni értékű jogról, valamint annak értékéről;

i)   iskolalátogatási igazolást a pályázóval egy háztartásban élő tanköteles korú személyről, és amennyiben az releváns, nem tanköteles korú személyről;

j)   a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolatát;

k)  a pályázóval egy háztatásban élő személy munkanélküli, az állami foglalkoztatási szerv által erre vonatkozóan kiállított okiratot vagy annak másolatát.

A pályázati űrlap nyomtatvány kizárólag a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és amennyiben a hiányosság hiánypótlás (9. pont) keretében sem kerül orvoslásra, elutasításra kerül.

8. Értelmező rendelkezések:

8.1. Egy háztartásban élő személyek: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

8.2. Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

a)   a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII, törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett −- vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

b)  azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsítet közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósítással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozó adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

a)      az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adócsökkentési támogatás,

b)      A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 20/A §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B §-ának (4) – (5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

c)      az anyasági támogatás,

d)      a szépkorúak jubileumi juttatása,

e)      a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

f)       a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

g)   az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek  (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

h)   a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

i)    az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

j)    a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

8.3. Szociálisan rászoruló személy: akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg 57 000 Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

8.4. Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

a)    külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft), vagy

b)   együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százszorosát (2.850.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

9. A pályázat érvényességének vizsgálata és hiánypótlási lehetősége:

9.1. A benyújtott pályázatok a beérkezést követően iktatásra kerülnek. A pályázatok benyújtását követően, legfeljebb a beadási határidő lejártát követő öt munkanapon belül kerül sor a pályázatok érvényességi ellenőrzésére. Az érvényességi ellenőrzés a pályázatok formai megfelelőségét jelenti, az alábbi kritériumok mentén:

a)     a pályázó a pályázat benyújtására való jogosultsága (2 – 3. pont)

b)     a pályázati űrlap kitöltöttsége, megfelelősége (5. pont)

c)     a pályázati űrlap mellékleteinek megléte (7. pont)

d)     a pályázati dokumentáció postára adásának, személyesen benyújtott pályázat átvételi dátumának ellenőrzése (6. pont)

9.2. Amennyiben a pályázat formai ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat a fenti szempontok alapján hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy Bácsalmás Város Önkormányzata a pályázót egy alaklommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívást elektronikus úton küldi ki a Pályázó által megadott e-mail címre, a hiányosságok felsorolásával és öt munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.

9.3. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amelyet az értesítésben megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának 24.00 órájáig) papír alapon a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidőig az 5.2. pont b-c, pontjaiban foglaltak szerint benyújtottak, vagy elektronikus úton a hiánypótlási értesítésben megjelölt határidőn belül Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjének e-mail címére megérkezett.

9.4. A pályázat érvénytelen, ha

a)    nem a 2-3. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot, a pályázó a jelen kiírás szerint kizárt a pályázati eljárásból;

b)   a pályázó nem a 6. pontban megjelölt határidőben nyújtotta be a pályázatot;

c)    amennyiben a pályázó a hiányosságokat a hiánypótlási felszólításban megjelölt határidőre nem vagy nem teljesen pótolta, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget.

10. A pályázat elbírálása

10.1. A beérkezett pályázatokat a pályázat kiírója 2022. október 31. napjáig bírálja el, ennek során

a)    a határidőn túl benyújtott, a formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

b)    minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

10.2. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

10.3. Az ösztöndíjasok pályázati feltételeknek való megfelelőségét a pályázat kiírója tanulmányi félévenként jogosult felülvizsgálni.

10.4. Amennyiben az ösztöndíjas a pályázati feltételeknek való megfeleléséhez szükséges igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy a pályázat kiírójával a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, a támogatást visszavonja, és az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A pályázat kiírója a támogatás visszavonásáról határozatban rendelkezik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félév első napjától ható hatállyal hozható meg.

10.5. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

11. Értesítés a pályázati döntésről

A pályázat kiírójának döntéséről a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. november 15. napjáig írásban értesíti a pályázókat.

12. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

12.1. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a pályázatban meghirdetett tanév félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

13. Az ösztöndíj mértéke és folyósítása:

13.1. Az ösztöndíj mértékét a pályázat kiírója állapítja meg, melynek összege legfeljebb 5000 Ft/hónap/pályázó.

13.2. Az ösztöndíj időtartama tíz hónap, azaz kettő egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete 2022. november hónap. Az ösztöndíj kifizetése az őszi félévben november hónaptól, a tavaszi félévben március hónaptól indul, majd a továbbiakban havi egyenlő összegben történik.

13.3. Az elnyert ösztöndíjat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklet 3.2.6. pontja alapján közvetlen adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

14. A pályázók értesítési kötelezettségei

14.1. Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül az önkormányzatot írásban értesíteni.

14.2. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

14.3. Az ösztöndíjas írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatban lemondhat a számára megítélt támogatásról. A lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

14.4. Az ösztöndíjas harminc napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az önkormányzat részére visszafizetni.

15. További információ:

15.1. Jelen pályázati felhívás és a pályázati űrlap nyomtatvány együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a pályázati űrlap nyomtatvány letölthetők a www.bacsalmas.hu honlapról.

15.2. A pályázattal kapcsolatban további információ a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjétől kérhető.

 

Bácsalmás, 2022. július 7.

Németh Balázs s.k.
polgármester

dokumentum letöltése (.docx)Legfrissebb híreink