Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 54 vendég böngészi
Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 21. szerda, 07:29

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott óvodába a gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évre

2018. április 23-24. napján (hétfő, kedd) 8,00-17,00 óra között

lehet beíratni.

 

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az alábbi helyszíneken:

 1. Központi Óvoda 6430 Bácsalmás Petőfi u. 60/A.
 2. Bácsszőlősi Óvoda 6425 Bácsszőlős Ifjúság u. 11.
 3. Csikériai Óvoda 6424 Csikéria Kossuth u. 140
 4. Mátételki Óvoda 6452 Mátételke Kossuth u. 3.

 

Az intézmény Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Mátételke település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.

 

A 2018/2019-es nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

- a 3. életévét betöltötte,

- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • TAJ kártyája,
 • sajátos nevelési igény megállapításáról szóló szakértői vélemény,
 • beilleszkedési – tanulási - magatartási zavar megállapításáról szóló szakértői vélemény,
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, tartós betegség igazolás,
 • nem magyar állampolgár esetén az országban tartózkodás jogcímét igazoló okiratot.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az intézményben adnak felvilágosítást.


Az intézmény Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: enyhén értelmi fogyatékos, "megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége” és a "megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége" látássérült, autizmus spektrum zavarral küzd – A-típusú vagy Asperger szindróma -")

Az Óvoda az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytat.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2018. május 15-ig írásban értesíti a szülőt.  A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztásáért a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük intézménybe történő beíratásáról.

Bácsalmás, 2018. február 23.

Németh Balázs

elnök

 

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval