Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 103 vendég böngészi
Alapszolgáltatási Központ PDF Nyomtatás E-mail

Alapszolgáltatási Központ

6430. Bácsalmás

Székhely: Rákóczi út 58. sz

Telephely: Dob u. 12. sz

 

Az Alapszolgáltatási Központ  által működtetett Szolgáltatások

HÁZIRENDJE

Ezen házirend vonatkozik az Alapszolgáltatási Központban működő szolgáltatásokra

Értem ez alatt:

Idősek Nappali ellátása                      Székhely: 6430. Rákóczi u. 58. sz

Támogató Szolgálat                           Székhely: 6430. Rákóczi u. 58. sz

Étkeztetés                                           Székhely: 6430. Rákóczi u. 58. sz

Házi Segítségnyújtás                          Székhely:6430. Rákóczi u. 58. sz

Tanyagondnoki Szolgálat                   Székhely:6430. Rákóczi u. 58. sz

Családsegítő Szolgálat                       Telephely: 6430. Dob u. 12. sz

Gyermekjóléti Szolgálat                     Telephely. 6430. Dob u. 12. sz

 

A házirend célja:

 

A házirend hatálya alá tartozó személyek alapvető jogainak és kötelezettségeinek dekklarálása(lefektetése), jogviszonyainak szabályozása, különösen a szolgáltatásokat igénybevevők körének, a szolgáltatás térítési díjainak meghatározása, a szolgáltatások igénybevételének szabályozása, az igénybevevők jogvédelme, továbbá a tájékoztatással az adatvédelemmel és a szociális munka etikai szabályaival kapcsolatos kérdések szabályozása.

 

A házirend hatálya:

 

A házirendben foglaltakat:

Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője által kinevezett munkavállalók

és

a Szolgáltatásokat igénybe vevők kötelesek betartani.

 

A Szolgáltatások igénybe vételének  rendje: szombat, vasárnap, ünnepnap kivételével:

Hétfő:             7. 30 – 16

Kedd:             7. 30 – 16

Szerda:            7. 30 – 16

Csütörtök:       7. 30 – 16

Péntek:            7. 30 – 13 .30.

 

 

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat esetén:

Hétfő:             7. 30 – 17

Kedd:             7. 30 – 16

Szerda:            7. 30 – 16

Csütörtök:       7. 30 – 16

Péntek:            7. 30 – 12 .30.

 

A szolgáltatásokat ettől eltérő időpontban is igénybe lehet venni , amennyiben erre az igénybevevővel közösen létrejött megállapodásban vagy megállapodás mellékletben lehetőséget biztosítanak.

 

A szolgáltatási jogviszony keletkezése:

 

A  szociális ellátások közül a 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni a következő ellátásokat:

 

 • Támogató Szolgálat
 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Idősek nappali ellátása

 

Egyszerűsített előgondozást kell végezni:

a) házi segítségnyújtás,

b) személyi segítő szolgáltatás  esetén a támogató szolgáltatást megelőzően.

A szolgáltatás  igénybevételére irányuló kérelemhez a támogató szolgálat esetében a szociális  rászorultságot  igazoló iratokat illetve azok másolatát.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. -36/2007.(XII. 22.) SZMM rendelet.

A rendszerbe való bekerülés feltétele a gondozási szükséglet megállapítása. A gondozási szükséglet alapja az önellátási képesség hiánya.

Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet biztosítása nélkül is nyújtható.

Családi Jövedelemvizsgálat az ellátás igénybevételét megelőzően  étkeztetés esetén.

Házi segítségnyújtás esetén jövedelemvizsgálat a gondozási szükséglet megállapítását követően.

A szociális  ellátás  iránti kérelemről az int. vezető dönt és erről  írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Egyetlen szolgáltatásban sem lehet ellátni klienst mindaddig amíg nincs megkötve vele a Megállapodás és az Értesítés. Mind a kettőnek az adott szolgáltatásra érvényesnek kell, hogy legyen.

Családsegítő szolgálat esetén:

A szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást a külön jogszabályban- 1/2000 SZCSM- meghatározott esetnaplóban kell dokumentálni . Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor- az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva- írásban kell rögzíteni.

Gyermekjóléti Szolgálat esetén:

A   külön jogszabályban meghatározott adatlapok vezetése.

Az ellátás igénybevétele kétféle módon tőrténik:

Önként

Együttműködésre kötelezett:

 • Védelembe vételi eljárás során
 • Hatósági intézkedés alapján

A szolgáltatások térítési díja:

Térítési díjköteles szolgáltatások:

 

Idősek Nappali ellátása                      Székhely: 6430. Rákóczi u. 58. sz

Támogató Szolgálat                           Székhely: 6430. Rákóczi u. 58. sz

Étkeztetés                                          Székhely: 6430. Rákóczi u. 58. sz

Házi Segítségnyújtás                         Székhely:6430. Rákóczi u. 58. sz

 

Térítési díjmentes Szolgáltatások(Nem kérhető térítési díj a nyújtott szolgáltatásokért)

 

Tanyagondnoki Szolgálat                  Székhely:6430. Rákóczi u. 58. sz

Családsegítő Szolgálat                       Telephely: 6430. Dob u. 12. sz

Gyermekjóléti Szolgálat                    Telephely. 6430. Dob u. 12. sz

 

A személyi térítési díjat a  mindenkor érvényes helyi Önkormányzat rendelet-13/2002(V.31)a Bácsalmás Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben alkalmazandó tér díjakról szóló és a 14/2003.(VI. 25)  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - alapján az intézmény vezetője állapítja meg A fennt megnevezett rendeletek a házirend mellékletét képezik.

A megállapításhoz az ellátott illetve ,  családjának rendszeres havi jövedelme szükséges.

A személyi térítési díj házi segítségnyújtás étkeztetés illetve  kiskorú esetén Támogató szolgálatnál az  ellátott rendszeres családi  jövedelmének egy főre eső része figyelembevételével a helyi rendelet alapján történik.

Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjat vitatja az intézményvezető erre vonatkozó megállapodás kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselőtestület felé fordulhat.

Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat az ellátott vagy a térítési díj megfizetését más személy vállaló a tárgyhónapot követő 10.-ig köteles az intézmény képviselőjének / pénztárosnak / befizetni.

Az aki valamilyen okból az Étkeztetésre nem tart igényt, azt a lemondás dátumára szóló 2 nappal korábban írásban kell jelezni az intézmény képviselőjének.

 

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz, illetve Idősek Nappali ellátása esetén az érdekképviseleti fórumhoz.

Az idősek klub tagja és hozzátartozója valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény vezetője felé vagy az érdekképviseleti fórumnál az alábbi esetekben.

Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyi jogainak sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén,

Az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében,

A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt a megtett intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet vagy határidőben nem intézkedik, az intézmény fenntartójához lehet fordulni.

Panaszjog gyakorlása(Szociális Törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetén ): - Érdekképviseleti fórum ( I.sz melléklet )

- Az intézményvezető útján

- Ellátottjogi képviselő: Petrich István

 

Működési területe:

Bajai ,Bácsalmási,Jánoshalmi,Kalocsai,Kiskunmajsai kistérségekben működő alap-és szakosított ellátást nyújtó intézmények.

 

Elérhetőségei:

BKMÖ „Őszi napfény” Időskorúak Otthona Módszertani Intézménye

6454 Bácsborsód, Dózsa György u.9.

79/551-250

06 20 489-9606

e-mail:petrichemitelnet.hu

Fax: 79/451-566

 

(Részletes tájékoztató kifüggesztve az intézmény faliújságján)

 

Panaszjog gyakorlása (Gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó szolgáltatás esetén )

- Az intézményvezető útján

- Ellátottjogi képviselő: Kátainé Lusztig Ilona

 

 

Elérhetősége:

BKMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata címén

Levélcím: 6001. Kecskemét Pf. 92.

6454 Bácsborsód, Dózsa György u.9.

e-mail:mailto: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tel: 0620-4899623

Fax: 76/480-675

 

(Részletes tájékoztató kifüggesztve az intézmény faliújságján)

 

Az intézményi jogviszony megszűnésének módjai:

 

 • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 • határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartalom elteltével,
 • ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
 • ha az ellátást igénybe vevőt más  ellátásba kell részesíteni,
 • Gyermekjóléti szolgálat esetén a veszélyeztetettség megszűnésével, más ellátásba kerüléssel, nagykorúság elérésével, az ellátott halálával
 • ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti,
 • ha az ellástást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének,
 • ha az ellátást igénybe vevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél,
 • Az igénybe vevő halálával
 • 30 napon túli igénybe nem vett idősek klubja szolgáltatás esetén.

 

 

Az intézmény elérhetősége:

 

Székhely: esetén:

Alapszolgáltatási Központ

6430.Bácsalmás, Rákóczi út 58. sz.

06/79-342-553

06/30418-5558

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Telephely esetén:

6430. Bácsalmás, Dob u. 12. sz

06/79-542-550

06/30-418-5375

 

 

Egyéb szabályok

 

 

Idősek Nappali ellátása esetén amennyiben bármi nemű okból a klub tagjai közül kizárásra kerülne sor, abban az esetben meg kell hallgatni a klubtagokat, a klubbizottság véleményét majd az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.

 

Idősek nappali ellátása esetén amennyiben egészségi állapota miatt bármelyik tag nem tud bejárni a klubba és betegsége nem hosszú időtartalmú házi segítségnyújtásban részesül- klubtagságának átmeneti szüneteltetése mellett.

Amennyiben betegsége hosszabb lefolyású Klubtagsága megszűnése mellett Házi segítségnyújtásban való részesítést vehet igénybe.

 

 

Nem vehető fel a klubba az,  aki fertőző beteg, korokozó hordozó, továbbá az, aki bármilyen okból közösségi életvitelre alkalmatlan.

 

Az Idősek  klubjában minden év elején négy + (1 fő az Önkormányzat részéről) álló klub bizottságot/érdekképviseleti szervet/- kell választani, a klubtagok, hozzátartozóik és a dolgozók közül a tagok nyílt szavazásával.

 

A 2010. évben választott klubbizottsági tagok az idősek közül

- Kántor Jánosné

-Stefánovics Jánosné

 

 

A dolgozók közül:                        - Varsányi Tiborné

Az ellátottak hozzátartozói közül:-Tóth Gézáné

 

Az érdekképviseleti fórum feladatai  különösen:

 

 • Éves program megtárgyalása
 • Szakmai program megtárgyalása
 • Klubtagok érdekeinek képviselete
 • Panaszok meghallgatása,intézkedések kezdeményezése a vezető felé
 • -Ellátottakat éríntő  kérdésekben,tájékoztatás kérése az intézmény vezetőjénél.

 

A klubbizottság a továbbiakban képviseli a tagok érdekeit a szociális gondozók, és a vezető felé.

A bizottságnak lehetősége van a klub éves programjának elkészítése során kéréseket, javaslatokat tolmácsolni a közösség nevében.

A klubbizottság tagjai minden hónap utolsó szerdai napján a klub pihenő helységében nyílt gyűlést tartanak.

 

Az Alapszolgáltatási Központ  Házi segítségnyújtásban,  Idősek Nappali ellátásában, Támogató Szolgálat ellátásában lévő jogosultaknak lehetőségük van  mosásra, fürdésre.

 

Mosás szabályai:

 • -a klubtag csak a saját ruhaneműit hozhatja be mosásra,

  • a mosás gyakorisága klubtagonként heti egy alkalom lehet,
  • a klubtag csak felsőruházatot, ágyneműt moshat, ( alsóneműt nem)
  • a klubtagnak a mosás időpontját a gondozónőkkel kell egyeztetni,
  • a mosáskor a mosógépet csak a gondozónők indíthatják el,
  • mosáskor a tisztítószerről mindenkinek magának kell gondoskodnia,
  • a kimosott ruhák megszárításáról a tagoknak maguknak kell gondoskodniuk

 

 

Fürdés szabályai:

 • a fürdéshez szükséges tisztálkodási szerekről és eszközökről mindenkinek  magának kell gondoskodnia
 • a fürdés gyakorisága a tagoknak szükség szerint történhet,
 • a fürdés időpontját a gondozónőkkel kell egyeztetni
 • a fürdéshez a bent lévő gondozónő szükség szerint segítséget nyújt.

 

A fürdés befejezése után, a fürdő eredeti higiéniai állapotát kell visszaállítani, a tagoknak ebben a gondozónők szükség szerint segítséget nyújtanak.

 

A intézmény dolgozóira és ellátottjaira együttesen vonatkoznak az ANTSZ és a HACCP minőség biztosítás szabályai.

Az idősek klub területén házi cipőben lehet csak tartózkodni, szemetelni, ételt bevinni nem lehet. A klub területein csak az intézmény által biztosított élelmiszert szabad fogyasztani. A tagok által hozott élelmiszert nem.

 

Az Idősek Klubjában  rendszeres tevékenység lehetőségét minden klubtag számára – képességeikhez, igényeikhez, igazodóan biztosítjuk. (Pl. kézimunkázás, barkácsolás)

 

A klubban a kellemes és hasznos időtöltés érdekében az alábbi kulturális és szórakoztatási lehetőségei vannak:

 • napilapok, hetilapok olvasása
 • a TV, illetve a videomagnó igény szerint használható,
 • a társasjátékok is használható mindenkinek,
 • a rendezvények, kirándulások, mindenki számára nyitottak,
 • termékbemutatók tartása,
 • belső könyvtár használata

 

 

Az intézmény Szakmai Programjába minden ellátott  részére betekintési jogot biztosítunk.

 

Az intézmény Pszichológusa: László Ilona – Rendelési idő : Csütörtök: 10:00-16:00-ig

 

Időpont kérés: Kalmárné Vörös Edit ügyintézőnél személyesen,

vagy telefonon:06-79-342-553

 

Amennyiben az intézmény által szervezett foglalkoztatásból bevétel származik annak felét a klubtag felé kell kifizetni a másik felét pedig a klubtagok körülményeinek kellemesebbé tételére kell fordítani.

 

Ittas állapotban az intézményben  tartózkodni nem lehet.

Dohányozni az intézményben a kijelölt területén lehet.

A szolgáltatásokat igénybe vevőknek veszélyes tárgyakat, (pl: kés, bicska) amelyek veszélyeztetik a saját, a dolgozók és környezetük testi épségét, az épület   területére behozni nem  lehet.

 

 

Az irodai részekben ellátottnak csak akkor lehet tartózkodni, ha valamelyik dolgozó jelen van.

 

Ügyes, bajos gondjaival, problémáival tanácsért, segítségért mindenki bizalommal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez, aki a birtokában lévő információk alapján kézséggel rendelkezésükre áll.

 

A szolgáltatás igénybevételének során a szolgáltatás igénybevevője és minden, a szolgáltatás nyújtásában közreműködő személy köteles a jóhiszeműség és tisztesség elvének betartásával eljárni.

A szolgáltatás nyújtásában közreműködő személyek kötelesek nagy hangsúlyt fektetni a szolgáltatás nyújtásának minden fázisában az emberi méltósághoz való jog érvényesülésére.

 

A Szolgáltatásban dolgozók a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adatokat-különösen a szolgáltatást igénybevevők személyes és különleges személyes adatainak vonatkozásában-köteles a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezelni.

A szolgáltatásokat nyújtók segítő tevékenységük során tudomásukra jutó információk, magán üzleti vagy egyéb titkot köteles megőrizni.

 

A intézmény második otthonunk,ezért ügyeljünk annak rendjére és tisztaságára.

Legyünk egymáshoz udvariasak, segítőkészek. Vitának, hangos, nem megfelelő beszédnek nincs helye.

Kérjük vegyék ezt figyelembe, saját és társaik nyugalma érdekében.

 

 

 

Bácsalmás, 2010.január.04.

 

 

Nyáriné Farkas Orsolya

Int.vezető

 

 

 

 

 

Érdekképviseleti fórum részéről:

 

 

 

 

Közalkalmazotti tanács részéről:

 

 

 

Bácsalmás, 2010.január.04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabályzat

az Érdekvédelmi Fórum megalakításáról és tevékenységéről.

A Szociális Igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény 99.§-a, valamint a hozzá kapcsolódó I/2000.(I.7)SzCsM rendelete valamint Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő Testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  6/2003.(III.26)önk.sz. rendelete alapján az otthonlakók (továbbiakban:jogosultak) szabályait az alábbiak szerint határozták meg.

 

 

I   Általános rendelkezések

 

I.1.     A Szabályzat (továbbiakban ÉF Szabályzat) hatálya kiterjed Bácsalmás Város Önkormányzata által idősek számára fenntartott személyes gondoskodást nyújtó nappali szociális intézményére.

 

I.2.     A hatályos ÉF Szabályzatot az intézményben ki kell hirdetni, alkalmazásáért az érdekképviseleti fórum ( továbbiakban ÉF) és a klub vezetője a felelős.

 

I.3.    Az ÉF Szabályzat a kihirdetés után az intézmény házirendjének mellékletét képezi.

 

 

II: Az érdekképviseleti fórum megalakítása

II.1.     Érdekképviseleti fórumot az intézményben kell alakítani, melyről az intézmény

Vezetője gondoskodik.

 

 

II.2.     Az Idősek Klubjában minden év elején négy főből álló klubbizottságot/érdekképviseleti szervet/-kell  választani, a klubtagok, hozzátartozóik és a dolgozók közül a tagok nyílt szavazásával. (+5.fő Önkormányzat részéről)

 

II.3.    Az ÉF létszáma 5 fő, tagjai:

 

az Idősek Klubja ellátásában részesítettek közül 2 fő

az ellátottak hozzátartozói közül 1 fő

az Idősek Klubjában dolgozók közül 1 fő

az intézményt fenntartó önkormányzat képviseletében 1 fő

 

II.4.    A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vesz.

 

II.5.    ÉF taggá megválasztottnak az tekinthető, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.

 

II.6.   A választásról, annak eredményéről a Klubvezető köteles jegyzőkönyvet készíteni.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a választási fórum pontos megnevezését, a választás helyét, időpontját, a jelöltállítás rövid leírását a választás lebonyolításának módját, továbbá a választás eredményét. A jegyzőkönyvet a szavazó tagok, és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

 

III. Az érdekképviseleti fórum tevékenysége

 

 

III.1 A klubtagok az év első ülésén nyílt  szavazással, egyszeri szótöbbséggel megválasztja  a

klubbizottsági tagokat. Az ÉF határozatképes, ha a klubtagok több mint fele jelen van.

 

 

III.2.Az ÉF feladatai:

 

Éves program megtárgyalása

Szakmai program megtárgyalása

Klubtagok érdekeinek képviselete

Panaszok meghallgatása, intézkedések kezdeményezése a vezető felé

Ellátottakat érintő kérdésekben, tájékoztatás kérése az intézmény vezetőjénél.

 

III.3. Az ÉF továbbiakban képviseli a tagok érdekeit a szociális gondozók, és a vezető felé.

 

III.4. A bizottságnak lehetősége van a klub éves programjának elkészítése során kéréseket, javaslatokat tolmácsolni a közösség nevében.

 

III.5.  A klubbizottság tagjai minden hónap utolsó szerdai napján a klub pihenő helységében  nyílt gyűlést tartanak.

 

III.6.  Az adminisztratív feladatok ellátásáról a klubvezető gondoskodik.

 

III.7.  Az ÉF tagjainak létszáma ha 5 fő alá csökken, az új tagot 30 napon belül kell megválasztani.

 

 

 

Bácsalmás,2010.január.04.

 

 

 

Nyáriné Farkas Orsolya

Int. vezető

 

 

Érdekképviseleti fórum részéről:

Int. vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idősek klubja honlap tervezet

 

„NEM ÖREGGÉ VÁLNI, HANEM AZ ÖREGSÉGET HORDOZNI MŰVÉSZET”

/GOETHE/

Intézményünk az 1960-as évek elején alakult Időskorúak Napközi Otthona néven, majd 1989 – ben kibővült feladatkörrel  Gondozási Központ néven, 2007 februárjától pedig Alapszolgáltatási Központ néven szerepel. 1995 –től önálló költségvetési intézményként működik, a Bácsalmás Város Önkormányzatának fenntartása alatt.

Szolgáltatások:

-1960 -as évektől Időskorúak Napközi Otthona

-1989 –től Idősek Klubja, Házi segítségnyújtás, Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgáltatás, Tanyagondnoki Szolgálat,

-2005 –től kibővült Szociális Információ Szolgálattal,

-2007 –től kibővült Támogató Szolgálattal,

Elérhetőségeink: Alapszolgáltatási Központ Bácsalmás, Rákóczi 58 sz.

Telefon: 06 79 342-553

06 30 418 55 58

Fax:       06 79 342-553

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől-Csütörtökig          7.30 - 16.00

Pénteken                              7.30 – 13.30

Dolgozóink:

Intézményvezető :Nyáriné Farkas Orsolya Bácsalmás 6430 Rákóczi 58. sz. 06 79 342 553

Gazdaságvezető : Kern József Bácsalmás 6430 Rákóczi 58. sz. 06 79 342 553

Klubvezető :  Bergmann Mária Magdolna Bácsalmás 6430 Rákóczi 58. sz. 06 79 342 553

Gondozónők:Varsányi Tiborné Bácsalmás 6430 Rákóczi 58 sz. 06 79 342 553

Földesné Bata Ilona Bácsalmás 6430 Rákóczi 58 sz. 06 79 342 553

Szolgáltatásaink:

-          igény szerinti meleg élelem biztosítása,

-          szabadidős programok szervezése,

-          szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,

-          szakellátáshoz való hozzájutás segítése,

-          hivatalos ügyek intézésének segítése,

-          munkavégzés lehetőségének szervezése,

-          életvitelre vonatkozó tanácsadás,életvezetés segítése,

-          speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

CÍMEK:

DÉL-ALFÖLDI REGIONÉLIS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG

KECSKEMÉT 6000 DEÁK TÉR 5. SZ.

ÉLETET AZ ÉVEKNEK NYUGDÍJAS KLUBOK

BÁCS-KISKUN MEGYEI EGYESÜLETE

KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 KOSSUTH U. 33/A

BUDAPEST 1126 BÖSZÖRMÉNYI ÚT 20.-22.

A szolgáltatás célja : Bácsalmás Város közigazgatási területén élők szociális alapszolgáltatásainak javítása és a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

Feladata: elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítésére.

Célcsoport: a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására  részben képes Bácsalmás közigazgatási területén élő személyek.

Alapelveink:

-          A szervezet nyitottsága

-          Az idős ember méltóságának tiszteletben tartása

-          Szolgáltatások során a diszkrimináció tilalma

-          Megfelelő adatvédelem

-          Más hasonló karakterű szervezetekkel való együttműködés

-          Szervezetek közötti koordináció

-          Az idős ember közelítése a fiatalok felé

-          Kiszámíthatóság

-          A szolgáltatások pontossága

-          Választhatóság

-          Egyénre szabott szolgáltatás

-          Tisztaság

-          Könnyű elérhetőség

-          Megfelelő infrastuktúra kiépítése, fejlesztése

-          Társadalmi integráció erősítése

Keressen fel minket ha:

-          közösséghez szeretne tartozni,

-          magányosnak érzi magát és társaságra vágyik,

-          napi gondjait, problémáit szeretné valakivel megosztani, megbeszélni,

-          szeretne gyógytornázni, jógázni, masszíroztatni, vérnyomását ellenőriztetni térítésmentesen,

-          családias programokon, rendezvényeken részt venni ,

-          alkalmanként gyógyfürdőbe ellátogatni csoportosan,

-          kártyázni, sakkozni, kézimunkázni, társasjátékokat játszani, énekelni, táncolni.

2010. évi programtervezet

I.negyedév – az aktuális névnapok megünneplése

Január                 Házirend ismertetése

Éves program megbeszélése

Klubbizottsági tagok megválasztása

Üdülési csekk kérelmek beadása

Lakásfenntartási támogatások beadása

Február               Valentin nap

Rendkívüli nyugdíjemelések beadása

Őszikék klubnál látogatás

Március                Nőnap megünneplése

Gyógyüdülések ismertetése, szervezése

2. negyedév – az aktuális névnapok megünneplése

Április                   Tavaszi kertrendezés

Húsvét

Bál rendezése 60 fő

Május                    Anyák napja

Őszikék klub vendégül látása

Kihívás napja ( a klub udvarában-horgásztó)

Június                    Mórahalmi fürdés

Kunbajai – Mélykúti klub vendégül látása

Könyvtárlátogatás

3. negyedév – aktuális névnapok megünneplése

Július                      Mórahalmi fürdés

Mélykúti klub meglátogatása

Augusztus              Mórahalmi fürdés

Kirándulás a horgásztóra

Szeptember            Búcsú

Kunbajai klub meglátogatása

4. negyedév – az aktuális névnapok megünneplése

Október                  Idősek világnapja a klubban

Idősek világnapja a Művelődési Házban

November               Halottak napja

Keresztnél gyertya gyújtás a klub udvarbam

December                Mikulás

Karácsonyi ünnepség a klubban

Karácsonyi ünnepély a Művelődési Házban

Az éves programok változhatnak a tagok igénye szerint és a meghívások ideje szerint.

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval