Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 68 vendég böngészi
Alapszolgáltatási Központ PDF Nyomtatás E-mail

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ

6430 Bácsalmás

Székhely: Rákóczi út 58.

Telephely: Dob u. 12.

 

Az Alapszolgáltatási Központ által működtetett Szolgáltatások

HÁZIRENDJE

A házirend az Alapszolgáltatási Központban működő szolgáltatásokra vonatkozik az alábbiak szerint

Idősek Nappali ellátása                      Székhely: 6430. Rákóczi u. 58.

Támogató Szolgálat                           Székhely: 6430. Rákóczi u. 58.

 

Étkeztetés                                          Székhely: 6430. Rákóczi u. 58.

 

Házi Segítségnyújtás                         Székhely:6430. Rákóczi u. 58.

 

 

Tanyagondnoki Szolgálat                  Székhely:6430. Rákóczi u. 58.

 

 

Családsegítő Szolgálat                       Telephely: 6430. Dob u. 12.

Gyermekjóléti Szolgálat                    Telephely. 6430. Dob u. 12.

 

A házirend célja:

 

A házirend hatálya alá tartozó személyek alapvető jogainak és kötelezettségeinek lefektetése, jogviszonyainak szabályozása, különösen a szolgáltatásokat igénybe vevők körének, a szolgáltatás térítési díjainak meghatározása, a szolgáltatások igénybevételének szabályozása, az igénybe vevők jogvédelme, továbbá a tájékoztatással, az adatvédelemmel és a szociális munka etikai szabályaival kapcsolatos kérdések szabályozása.

 

A házirend hatálya:

 

A házirendben foglaltakat:

Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője által kinevezett munkavállalók és a szolgáltatásokat igénybe vevők kötelesek betartani.

 

A Szolgáltatások igénybe vételének rendje: szombat, vasárnap, ünnepnap kivételével:

 

 

Hétfő:             7. 30 – 16

Kedd:             7. 30 – 16

Szerda:            7. 30 – 16

Csütörtök:       7. 30 – 16

Péntek:            7. 30 – 13. 30.

 

Család-és Gyermekjóléti Központ és Család-és Gyermekjóléti Szolgálat esetén:

 

Hétfő:              7. 30 – 17

Kedd:             Nincs ügyfélfogadás

Szerda:            7. 30 – 16

Csütörtök:       7. 30 – 16

Péntek:            7. 30 – 12.30.

 

A szolgáltatásokat ettől eltérő időpontban is igénybe lehet venni, amennyiben erre az igénybe vevővel közösen létrejött megállapodásban vagy megállapodás mellékletben lehetőséget biztosítanak. A felügyelt kapcsolattartás esetében minden pénteken 13.30—19.00 óráig biztosítjuk a szolgáltatást. Ettől eltérően a Gyámhivatal és a Bíróság kirendelése (végzése, határozata) alapján biztosítjuk a kapcsolattartást.

 

A szolgáltatási jogviszony keletkezése:

 

A szociális ellátások közül a 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni a következő ellátásokat:

 

  • Támogató Szolgálat
  • Étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás
  • Idősek nappali ellátása

A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez a támogató szolgálat esetében a szociális rászorultságot igazoló iratokat illetve azok másolatát.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, a 36/2007.(XII. 22.) SZMM rendelet és a 2/2015. (I.14.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően.

A rendszerbe való bekerülés feltétele a gondozási szükséglet megállapítása. A gondozási szükséglet alapja az önellátási képesség hiánya.

Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet biztosítása nélkül is nyújtható.

Kiskorú igénybe vevő esetén családi jövedelemvizsgálat az ellátás igénybevételét megelőzően étkeztetés esetén.

Házi segítségnyújtás esetén jövedelemvizsgálat a gondozási szükséglet megállapítását követően.

A szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, erről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Egyetlen szolgáltatásban sem lehet ellátni klienst mindaddig amíg, nincs megkötve vele a Megállapodás és az Értesítés. Mind a kettőnek az adott szolgáltatásra érvényesnek kell lennie. Rendkívüli esetben az intézményvezető döntése alapján megállapodás hiányában is ellátható a kérelmező.

 

 

Családsegítés esetén:

 

A szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást a külön jogszabályban- 1/2000 SZCSM- meghatározott esetnaplóban kell dokumentálni, Megállapodást kell kötni. Ebben az esetben a segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor- az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva- írásban kell rögzíteni.

Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás esetén:

 

Ha kiskorú veszélyeztetése felmerül, külön a Gyvt. (Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény) által meghatározott adatlapok vezetése is kötelező.

 

Az ellátás igénybevétele:

  1. Önkéntesen

Család-és Gyermekjóléti Központ esetében az igénybe vétel:

  1. Együttműködésre kötelezett

-          Védelembe vételi eljárás során

-          Hatósági intézkedés alapján

A szolgáltatások térítési díja:

Térítési díjköteles szolgáltatások:

 

Idősek Nappali ellátása                      Székhely: 6430. Rákóczi u. 58.

Támogató Szolgálat                           Székhely: 6430. Rákóczi u. 58.

Étkeztetés                                          Székhely: 6430. Rákóczi u. 58.

Házi Segítségnyújtás                         Székhely:6430. Rákóczi u. 58.

 

Térítési díjmentes szolgáltatások (nem kérhető térítési díj az alábbi nyújtott szolgáltatásokért)

 

Tanyagondnoki Szolgálat                                          Székhely:6430. Rákóczi u. 58.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat                  Telephely: 6430. Dob u. 12.

Család és Gyermekjóléti Központ                             Telephely. 6430. Dob u. 12.

 

A személyi térítési díjat a mindenkor érvényes helyi Önkormányzat rendelet- 13/2002 (V. 31.) a Bácsalmás Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben alkalmazandó tér díjakról szóló és a 4/2015. (II.27.) szociális ellátásokról szóló - alapján az intézmény vezetője állapítja meg A fent megnevezett rendeletek a házirend mellékletét képezik.

A térítési díj megállapítása az ellátott rendszeres havi jövedelmének figyelembe vételével történik.

A személyi térítési díj házi segítségnyújtás étkeztetés illetve kiskorú esetén Támogató szolgálatnál az ellátott rendszeres családi jövedelmének egy főre eső része figyelembevételével a helyi rendelet alapján történik.

Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjat vitatja az intézményvezető erre vonatkozó megállapodás kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselőtestület felé fordulhat. Ezt követően az igénylő bírósághoz fordulhat.

Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat az ellátott vagy a térítési díj megfizetését más személyvállaló, a tárgyhónapot követő 10.-ig köteles az intézmény képviselőjének /adminisztrátornak / befizetni.

Az, aki valamilyen okból az étkeztetésre nem tart igényt, azt a lemondás dátumára szóló 2 nappal korábban írásban kell jelezni az intézmény képviselőjének. Ennek elmulasztása esetén a térítési díj fizetésére kötelezett a fizetési kötelezettség alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül.

 

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz, illetve Idősek Nappali ellátása esetén az érdekképviseleti fórumhoz.

Az idősek klubjának tagja és hozzátartozója valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény vezetője felé vagy az érdekképviseleti fórumnál az alábbi esetekben:

Az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyi jogainak sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén.

Az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében:

A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt a megtett intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet vagy határidőben nem intézkedik, az intézmény fenntartójához, illetve bírósághoz fordulhat.

Panaszjog gyakorlása (Szociális Törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetén ): - Érdekképviseleti fórum ( I.sz. melléklet )

- Az intézményvezető útján

- Ellátott jogi képviselő:

 

Az ellátott jogi képviselő működési területe:

 

Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa kistérségekben működő alap-és szakosított ellátást nyújtó intézmények.

 

Elérhetőségei:

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: 06-20/4899 612

 

 

(Részletes tájékoztató kifüggesztve az intézmény faliújságon)

 

Panaszjog gyakorlása (Gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó szolgáltatás esetén)

 

- Az intézményvezető útján

- Gyermekjogi képviselő:

 

 

Gyermekjogi képviselő elérhetősége:

 

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tel: 06/20-4899-604

(Részletes tájékoztató kifüggesztve az intézmény faliújságon)

 

Az intézményi jogviszony megszűnésének módjai:

 

-          az intézmény jogutód nélküli megszűnésével

-          határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével

-          ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn

-          ha az ellátást igénybe vevőt más ellátásba kell részesíteni

-          Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat esetén a veszélyeztetettség megszűnésével, más ellátásba kerüléssel, nagykorúság elérésével, az ellátott halálával

-          ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti

-          ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére

-          ha az ellátást igénybe vevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél,

-          Az igénybe vevő halálával

-          30 napon túli igénybe nem vett idősek klubja szolgáltatás esetén

 

 

Az intézmény elérhetősége:

 

Székhely esetén:

Alapszolgáltatási Központ

6430.Bácsalmás, Rákóczi út 58.

06/79-342-553

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Telephely esetén:

6430. Bácsalmás, Dob u. 12.

06/79-542-550

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Készenléti Szolgálat telefonszáma: 06/30- 817-3675

Egyéb szabályok

 

Idősek Nappali ellátása esetén amennyiben bármi nemű okból a klub tagjai közül kizárásra kerülne sor, abban az esetben meg kell hallgatni a klubtagokat, a klubbizottság véleményét majd az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.

 

Idősek nappali ellátása esetén amennyiben egészségi állapota miatt bármelyik tag nem tud bejárni a klubba és betegsége nem hosszú időtartalmú házi segítségnyújtásban részesül- klubtagságának átmeneti szüneteltetése mellett.

Amennyiben betegsége hosszabb lefolyású Klubtagsága megszűnése mellett Házi segítségnyújtásban való részesítést vehet igénybe.

 

Nem vehető fel a klubba az, aki fertőző beteg, kórokozó hordozó, továbbá az, aki bármilyen okból közösségi életvitelre alkalmatlan.

 

Az Idősek klubjában minden év elején négy + (1 fő az Önkormányzat részéről) álló klub bizottságot/érdekképviseleti szervet/- kell választani, a klubtagok, hozzátartozóik és a dolgozók közül a tagok nyílt szavazásával.

 

A 2018. évben választott klubbizottsági tagok az idősek közül

 

- Kudliman Józsefné

- Igás Józsefné

 

A dolgozók közül:

- Besenyei Zoltánné

Az ellátottak hozzátartozói közül:

-Földes Alíz

 

Az érdekképviseleti fórum feladatai különösen:

 

-          Éves program megtárgyalása

-          Szakmai program megtárgyalása

-          Klubtagok érdekeinek képviselete

-          Panaszok meghallgatása, intézkedések kezdeményezése a vezető felé

-          Ellátottakat érintő kérdésekben, tájékoztatás kérése az intézmény vezetőjénél

 

A klubbizottság a továbbiakban képviseli a tagok érdekeit a szociális gondozók, és a vezető felé.

A bizottságnak lehetősége van a klub éves programjának elkészítése során kéréseket, javaslatokat tolmácsolni a közösség nevében.

A klubbizottság tagjai minden hónap utolsó szerdai napján a klub pihenő helységében nyílt gyűlést tartanak.

 

Az Alapszolgáltatási Központ Házi segítségnyújtásban, Idősek Nappali ellátásában, Támogató Szolgálat ellátásában lévő jogosultaknak lehetőségük van mosásra, fürdésre.

 

Mosás szabályai:

-          a klubtag csak a saját ruhaneműit hozhatja be mosásra,

-          a mosás gyakorisága klubtagonként heti egy alkalom lehet,

-          a klubtag csak felsőruházatot, ágyneműt moshat (alsóneműt nem)

-          a klubtagnak a mosás időpontját a gondozónőkkel kell egyeztetni,

-          a mosáskor a mosógépet csak a gondozónők indíthatják el,

-          mosáskor a tisztítószerről mindenkinek magának kell gondoskodnia,

-          a kimosott ruhák megszárításáról a tagoknak maguknak kell gondoskodniuk, vagy kérhetik a szárítógép használatát is.

 

 

Fürdés szabályai:

-          a fürdéshez szükséges tisztálkodási szerekről és eszközökről mindenkinek magának kell gondoskodnia

-          a fürdés gyakorisága a tagoknak szükség szerint történhet,

-          a fürdés időpontját a gondozónőkkel kell egyeztetni

-          a fürdéshez a bent lévő gondozónő szükség szerint segítséget nyújt.

A fürdés befejezése után, a fürdő eredeti higiéniai állapotát kell visszaállítani, a tagoknak ebben a gondozónők szükség szerint segítséget nyújtanak.

 

Az intézmény dolgozóira és ellátottjaira együttesen vonatkoznak az ANTSZ és a HACCP minőség biztosítás szabályai.

Az idősek klub területén házi cipőben lehet csak tartózkodni, szemetelni, ételt bevinni nem lehet. A klub területein csak az intézmény által biztosított élelmiszert szabad fogyasztani. A tagok által hozott élelmiszert nem.

Rendezvények esetében a tagok által hozott élelmiszer is fogyasztható, de ebben az esetben a klubvezetőnek jelezni szükséges, és az étel külön megjelölése is szükséges.

 

Az Idősek Klubjában rendszeres tevékenység lehetőségét minden klubtag számára – képességeikhez, igényeikhez, igazodóan biztosítjuk. (Pl. kézimunkázás, barkácsolás…stb)

 

A klubban a kellemes és hasznos időtöltés érdekében az alábbi kulturális és szórakoztatási lehetőségei vannak:

-          napilapok, hetilapok olvasása

-          a TV, illetve a videomagnó igény szerint használható

-          a társasjátékok is használható mindenkinek

-          a rendezvények, kirándulások, mindenki számára nyitottak

-          termékbemutatók tartása

-          belső könyvtár használata

-          idősek főiskolájának előadása havi rendszerességgel

-          fodrász, pedikűr, masszőr igénybevételére helyben, kérésre lehetőség van

Az intézmény Szakmai Programjába minden ellátott részére betekintési jogot biztosítunk.

 

Az intézmény Pszichológusa: Kinigopulosz Márta– Ügyfélfogadási idő: minden hét kedd: 7:30-16:00-ig.

 

Időpontkérés: személyesen, vagy telefonon:06-79-542-550

 

Amennyiben az intézmény által szervezett foglalkoztatásból bevétel származik annak felét a klubtag felé kell kifizetni a másik felét pedig a klubtagok körülményeinek kellemesebbé tételére kell fordítani.

 

Az irodai részekben ellátottnak csak akkor lehet tartózkodni, ha valamelyik dolgozó jelen van.

Házirend súlyos megsértésének esetei

Dohányozni az intézményben csak és kizárólag az arra kijelölt területen lehet. A szolgáltatást igénybe vevő többszöri felszólításra sem tartja be a házirend előírásait, a dohányzást tiltó szabályt, kitiltható az intézményből.

A szolgáltatásokat igénybe vevőknek veszélyes tárgyakat, (pl: kés, bicska. üveg, bot, vagy bármely ütésre, vágásra, szúrásra alkalmas eszköz) amelyek veszélyeztetik a saját, a dolgozók és környezetük testi épségét, az épület területére behozni nem lehet.

 

-          Ittas állapotban az intézményben tartózkodni nem lehet.

-          Tudatmódosító szer befolyása alatt álló személy az intézményben nem tartózkodhat.

 

A házirend súlyos megsértése esetén: ittas állapotban jelenik meg, tudatmódosító szer hatása alatt áll, veszélyes tárgyat hord magánál, hangos, másokat veszélyeztető magatartás esetén, mások és saját testi épségét veszélyeztető magatartást követően az ellátott kitiltható az intézményből.

Ittas, feldúlt, agresszív, kötekedő, más nyugalmát megzavaró, másban félelmet keltő viselkedés esetén a szociális gondozó azonnal értesíti az intézményvezetőt, távolléte esetén az intézményvezető helyettest a további intézkedés céljából. Szükség esetén, különösen ismételt és indokolt esetben a házirend megsértésekor orvoshoz irányíthatja az ellátottat, mentőt hívhat, vagy karhatalmi intézkedést foganatosíthat.

Problémáival tanácsért, segítségért mindenki bizalommal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez, aki a birtokában lévő információk alapján készséggel áll rendelkezésükre.

 

A szolgáltatás igénybevételének során a szolgáltatás igénybe vevője és minden, a szolgáltatás nyújtásában közreműködő személy köteles a jóhiszeműség és tisztesség elvének betartásával eljárni.

A szolgáltatás nyújtásában közreműködő személyek kötelesek nagy hangsúlyt fektetni a szolgáltatás nyújtásának minden fázisában az emberi méltósághoz való jog érvényesülésére.

 

A Szolgáltatásban dolgozók a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adatokat-különösen a szolgáltatást igénybe vevők személyes és különleges személyes adatainak vonatkozásában-köteles a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezelni.

A szolgáltatásokat nyújtók segítő tevékenységük során tudomásukra jutó információk, magán üzleti vagy egyéb titkot köteles megőrizni.

 

A intézmény második otthonunk,ezért ügyeljünk annak rendjére és tisztaságára.

Legyünk egymáshoz udvariasak, segítőkészek. Vitának, hangos, nem megfelelő beszédnek nincs helye.

Kérjük vegyék ezt figyelembe, saját és társaik nyugalma érdekében.

 

Bácsalmás, 2018. január 04.

 

Bárócz Tímea

intézményvezető

 

 

Érdekképviseleti fórum részéről:

 

Kudliman Józsefné                                       Besenyei Zoltánné

 

Igás Józsefné                                                  Földes Alíz

 

 

Közalkalmazotti tanács elnöke: Nagy Renáta

 

 

Bácsalmás, 2018. január 04.

Szabályzat

az Érdekvédelmi Fórum megalakításáról és tevékenységéről

A Szociális Igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény 99.§-a, valamint a hozzá kapcsolódó I/2000.(I.7.) SzCsM rendelete valamint Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő Testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2003. (III.26) önkormányzati rendelete alapján az ellátottak (továbbiakban: jogosultak) szabályait az alábbiak szerint határozták meg.

 

 

I. Általános rendelkezések

 

I.1. A Szabályzat (továbbiakban ÉF Szabályzat) hatálya kiterjed Bácsalmás Város Önkormányzata által idősek számára fenntartott személyes gondoskodást nyújtó nappali szociális intézményére.

 

I.2. A hatályos ÉF Szabályzatot az intézményben ki kell hirdetni, alkalmazásáért az érdekképviseleti fórum (továbbiakban ÉF) és a klub vezetője a felelős.

 

I.3.    Az ÉF Szabályzat a kihirdetés után az intézmény házirendjének mellékletét képezi.

 

 

II: Az érdekképviseleti fórum megalakítása

II.1.     Érdekképviseleti fórumot az intézményben kell alakítani, melyről az intézmény

vezetője gondoskodik.

 

 

II.2.    Az Idősek Klubjában minden év elején négy főből álló klubbizottságot/érdekképviseleti   szervet kell választani, a klubtagok, hozzátartozóik és a dolgozók közül a tagok nyílt szavazásával. (4fő)

 

II.3.    Az ÉF létszáma 4 fő, tagjai:

 

az Idősek Klubja ellátásában részesítettek közül 2 fő

az ellátottak hozzátartozói közül 1 fő

az intézményt fenntartó önkormányzat képviseletében 1 fő

 

II.4.    A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vesz.

 

II.5.    ÉF taggá megválasztottnak az tekinthető, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.

 

II.6.   A választásról, annak eredményéről a Klubvezető köteles jegyzőkönyvet készíteni.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a választási fórum pontos megnevezését, a választás helyét, időpontját, a jelöltállítás rövid leírását a választás lebonyolításának módját, továbbá a választás eredményét. A jegyzőkönyvet a szavazó tagok, és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

 

III. Az érdekképviseleti fórum tevékenysége

 

 

III.1 A klubtagok az év első ülésén nyílt  szavazással, egyszeri szótöbbséggel megválasztja  a

klubbizottsági tagokat. Az ÉF határozatképes, ha a klubtagok több mint fele jelen van.

 

 

III.2.Az ÉF feladatai:

 

Éves program megtárgyalása

Szakmai program megtárgyalása

Klubtagok érdekeinek képviselete

Panaszok meghallgatása, intézkedések kezdeményezése a vezető felé

Ellátottakat érintő kérdésekben, tájékoztatás kérése az intézmény vezetőjénél.

 

III.3. Az ÉF továbbiakban képviseli a tagok érdekeit a szociális gondozók, és a vezető felé.

 

III.4. A bizottságnak lehetősége van a klub éves programjának elkészítése során kéréseket, javaslatokat tolmácsolni a közösség nevében.

 

III.5.  A klubbizottság tagjai minden hónap utolsó szerdai napján a klub pihenő helységében  nyílt gyűlést tartanak.

 

III.6.  Az adminisztratív feladatok ellátásáról a klubvezető gondoskodik.

 

III.7.  Az ÉF tagjainak létszáma 5 fő alá csökken, az új tagot 30 napon belül meg kell megválasztani.

 

 

Bácsalmás, 2018. január.04.

 

 

……………………………                                                          Bárócz Tímea

érdekképviseleti fórum                                                            intézményvezető

képviseletében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval