Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 133 vendég böngészi
Pályázat Bácsalmás, Hősök tere 6. sz. alatti lakás bérbeadására PDF Nyomtatás E-mail
2013. október 21. hétfő, 12:56

Bácsalmás Városi Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete alapján

PÁLYÁZATOT  HIRDET

a tulajdonában lévő

Bácsalmás, Hősök tere 6. sz. alatti 65 m²-es lakás

Piaci alapon

történő bérbeadására.

A pályázati kiírás a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján tekinthető meg, illetve a Gazdasági osztályon átvehető.

A pályázat közzétételének napja:

2013. október 21.

A pályázatok beadásának határideje:

2013. november 28. 16.00 óra


 

Bácsalmás Város Önkormányzata

BÁCSALMÁS  VÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban : Lr.) 11.§-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

hirdet

a tulajdonában lévő Bácsalmás, Hősök tere 6.  szám alatti 65 m2-es, utcai  lakás piaci alapon történő bérbeadására.

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan:      2014. január  6.

maximális tartama:     5 év

A lakás főbb jellemzői :

alapterülete                 :           65 m²

helyiségei                    :           2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra, WC

komfortfokozata           :           komfortos

fűtése                        :           gázkonvektorral

melegvíz-ellátottsága    :           villanybojlerral

közüzemi díjak fizetése  :           közvetlenül a szolgáltatónak

műszaki állapota           :          hagyományos falazott szerkezettel épült falszerkezet,

közös használatú helyiségek:     kapubejáró, belső udvar,

A lakás a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztályának illetékesével, Keresztesy Csaba városüzemeltetési ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Jelen pályázat közzétételének napja  :           2013. október 21.

A pályázat benyújtásának határideje :           2013. november 28. 16.00 óra

A pályázat bontásának, elbírálásának határideje    :           beadást követő Humánpolitikai Bizottsági ülés

helye:              Polgármesteri Hivatal,

A lakás bérleti díja                           :           28.600,- Ft/hó

A fizetendő óvadék alsó határa          :           85.800,-

Szerződéses kötelmek:          

1.Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor az általa vállalt óvadékot köteles fizetni.

Az óvadék a lakbér fizetésének, a szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának és a Lt.-ben, továbbá a bérbeadó és a bérlő közötti szerződésben vállalt kötelezettségek biztosítékául szolgál.

2. Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének, illetve a közös használatú helyiségek (kapubejáró, udvar, padlás) tisztántartása, karbantartása a bérlő feladata.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, nő esetében leánykori családi és utónevét is, továbbá születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét ;
 • nyertesség esetén a vele együtt költözők nevét, s azok fenti személyes adatait ;
 • pályázati ajánlatát, melyben a bérleti díj havi összegét, valamint a bérleti időtartamot és egyéb pályázati feltételeket elfogadja,
 • továbbá nyilatkozatot a vállalt anyagi kötelezettség teljesítésére vonatkozóan, mely nyilatkozatot jövedelemigazolással vagy fedezet rendelkezésre állásával kell alátámasztani ;
 • A jövedelemigazolás csatolásának elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
 • nyilatkozatot, hogy nyertesség esetén a lakástörvényben és a vonatkozó helyi önkor-mányzati rendeletben foglalt rendelkezéseket, illetve a pályázati kiírás szerződéses kötelmeit, mint irányadó szerződéses tartalmat elfogadja
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak szerint a pályázó természetes személy, vagy átlátható szervezet
 • azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a polgármesteri hivatal iktatójába személyesen, vagy postai úton. Postai úton benyújtott pályázat esetén értelemszerűen a belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni :

PÁLYÁZAT

Bácsalmás, Hősök tere 6. szám alatti

piaci alapú bérlakásra.

2013. december hónapban tartandó Humánpolitikai Bizottság üléséig felbontani TILOS !

pályázó telefonszáma:_________________

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie a Polgármesteri Hivatalhoz, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldjük.

A pályázatok bontási eljárásán a pályázók külön meghívás nélkül részt vesznek. A pályázatok

bontási eljárásán a Bizottság ismerteti az adott pályázó nevét, a vállalt bérleti díj összegét, valamint a pályázó bérletre vonatkozó egyéb ajánlatait. A Bizottság ezt követően licitrendszer alkalmazásával megállapítja azt, hogy ki hajlandó a legmagasabb óvadékot fizetni a bérlakás esetében.

A Humánpolitikai Bizottság a beérkezett pályázatokat a Lr-ben meghatározott szempontok figyelembevételével bírálja el, és átruházott hatáskörben dönt a pályázat nyerteséről, akivel a Polgármester, mint a tulajdonos képviseletében eljáró személy köt lakásbérleti szerződést. Kizárható az a pályázó, aki jövedelmi viszonyai miatt nem képes a bérleti díjat megfizetni.

A Bizottság döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A nyertes pályázónak szerződéses kötelemben vállalnia kell, hogy

 • a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.-ben foglalt feltételeknek
 • a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni; az idevonatkozó törvényi rendelkezések megszegése a szerződés felmondására okot adó körülménynek számít.
 • a közmű üzemeltetőkkel kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését három havonta igazolni kell.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A Bizottság a pályázati kiírásban meghatározott Óvadék minimális összegét licitrendszer alkalmazásával 1.000,- Forintonként emeli, melyre a megjelent pályázók bemondással vagy kézfeltartással reagálnak.

A pályázók személyes megjelenése mindenképpen szükséges a 2013.  december hónapban tartandó Humánpolitikai Bizottság ülésén. Az ülés időpontjáról a pályázók értesítést kapnak.

A licitálás nyertesével javasolja a Bizottság megkötni a lakásbérleti szerződést.

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk. és a Lr. előírásai az irányadók.

Bácsalmás, 2013. október 16.

Németh Balázs
polgármester

 
Bácsalmás Város Honlapja
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval